Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачать 144.04 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата публикации26.02.2013
Размер144.04 Kb.
ТипДокументы
skachate.ru > Литература > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-3.03


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УкраїниБЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРАПрограма


навчальної дисципліни

підготовки ___бакалавр___________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму: 6.020303 Філологія

(шифр і назва напряму)

спеціальності: Українська мова і література.

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП________)

2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Бердянський державний педагогічний університет

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: канд. філол. н., доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В.О.


Обговорено та рекомендовано Вченою радою Бердянського державного педагогічного університету
_____________ 2012 року, протокол №1

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Російська література” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр спеціальності “Українська мова і література.”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка історико-літературного процесу Росії з XVIII ст. до початку ХХІ століття.

Міждисциплінарні зв’язки:

 • Історія давньої української літератури.

 • Історія української літератури XIХ століття.

 • Історія української літератури XХ століття.

 • Історія зарубіжної літератури (античність, література Середньовіччя та епохи Відродження, Просвітництва тощо).

 • Вступ в літературознавство (аналіз літературного твору, літературні напрямки і течії).

 • Фольклор.

 • Сучасна російська мова (стилі мовлення, мовні художні засоби).


Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Своєрідність російської літератури XVIII ст.

 2. Російський літературний процес початку ХІХ ст.

 3. Специфіка розвитку російської літератури 25–45-х рр. ХІХ ст.

 4. Особливості російського літературного процесу 40–60-х рр. ХІХ ст.

 5. Специфіка російської літератури 1870–1890-х рр.

 6. Своєрідність літературного процесу в Росії початку ХХ ст.

 7. Особливості російської літератури середини ХХ ст.

 8. Російський літературний процес кінця ХХ – початку ХХІ ст.
^

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Російська література” є вивчення студентами-філологами історії літератури Росії протягом століть: від давньої до літератури сучасності, а також особливостей кожного етапу її розвитку. Окреслення специфіки російського літературного процесу, ознайомлення з основними етапами та письменниками Росії.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Російська література” є вивчення студентами методології пізнання закономірностей літературного процесу, прищепити навички літературознавчого аналізу, що необхідні студентам-філологам; прищепити навички самостійної роботи з художніми творами та критичною літературою; активізувати творчу активність студентів, прищепити уміння ставити проблемні запитання, зіставляти твори російської, української та зарубіжної літератур, аналізувати художні твори у контексті літературного процесу епохи; розвивати естетичний смак студентів, сприяти розширенню діапазону їхніх художніх інтересів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • особливості художньої літератури як виду мистецтва;

 • основні тенденції розвитку російської літератури, дискусійність цього питання, найважливіші факти літературного процесу;

 • найважливіші відомості про творчі методи й літературні напрями, різні погляди дослідників на явища літератури;

 • основні етапи життєвого й творчого шляху найбільш видатних письменників;

 • місце та значення найвизначніших творів у доробку письменника та в літературному процесі загалом;

 • оцінку вивчених творів у літературознавчих дослідженнях та критичних статтях;

 • місце російського письменства в загальноєвропейському літературному процесі.

вміти :

 • робити аналітичний огляд літературно-критичних статей та досліджень щодо творчості письменників та літературного процесу взагалі;

 • виявляти основні проблеми у творі, що вивчається;

 • з’ясовувати взаємозв’язок між подіями певної епохи, світоглядом і творчістю письменника;

 • виявляти найхарактерніші ознаки творчих методів та напрямів;

 • зіставляти різні погляди в ході полеміки, виявляти здатність доводити свої твердження, власну думку;

 • користуватися довідковими джерелами, зокрема, літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих термінів.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Своєрідність російської літератури XVIII ст. Литературний процесс России первой половины XVIII ст. Предклассицизм. Реформы Петра I. Рукописные повести. Любовные вирши. Театр и драматургия. Феофан Прокопович. Становление русского классицизма. А. Д. Кантемир. В. К. Тредиаковский. М.В.Ломоносов. А. П. Сумароков. Особенности русской литературы второй половины XVIII века. Развитие русского классицизма и начало его коренных изменений. Журнальная сатира 1769-1774 гг. Н. И. Новиков. И. А. Крылов. Драматургия 60-90х годов XVIII в. Д. И. Фонвизин. Н. П. Николев. Я. Б. Княжнин. В. В. Капнист. Поэзия. М. М. Херасков. В. И. Майков. И. Ф. Богданович. Г.Р.Державин. Массовая прозаическая литература конца XVIII в. Сентиментализм. А. Н. Радищев. Н. М. Карамзин. И. И. Дмитриев.

^ Змістовий модуль 2. Російський літературний процес початку ХІХ ст. Русский литературный процесс первой половины ХІХ века. Литературное движение 1800–1825 годов. Полемика о «Старом и новом слоге». Литературные общества. Развитие романтизма первой четверти ХІХ в. В.А. Жуковский. Творчество А.С. Пушкина. Этапы духовной и творческой эволюции А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы его лирики. «Евгений Онегин»: замысел, творческая история, особенности жанра, образ автора, система лирических отступлений, новое в построении характеров. Особенности прозы Пушкина.
^ Змістовий модуль 3. Специфіка розвитку російської літератури 25–45-х рр. ХІХ ст. Творчество М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов. Личность поэта, характер её проявления в поэзии и в прозе. Реалистическое и романтическое в творчестве художника. Драматургия М.Ю. Лермонтова. Творчество Н.В. Гоголя. Особенности мировоззрения Н.В. Гоголя. Проблема духовного развития личности в произведениях писателя. Авторские циклы как способ создания художественной целостности. Драматическое творчество писателя: «Ревизор», «Женитьба». Поэма «Мертвые души»: замысел и воплощение.
^ Змістовий модуль 4. Особливості російського літературного процесу 40–60-х рр. ХІХ ст. Общественно-историческое движение в России 2-й половины XIX в. Пути развития русской литературы этого периода. Основные темы, проблемы, произведения. Литературное движение 1840-х годов. В. Г. Белинский и «Натуральная школа». Место и роль А.Герцена в развитии русской литературы. Общая характеристика творчества А.Герцена. Место романа “Кто виноват?” в творческой эволюции писателя. Остро социальные повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов». Творческий путь И. С. Тургенева. Этапы творческой эволюции писателя. Этическое и эстетическое в произведениях Тургенева. Принципы характеристики героев и развития сюжета. Роман «Отцы и дети» как портрет русского общества 1860-х гг. Цикл рассказов «Записки охотника» как идейно-художественное целое.
^ Змістовий модуль 5. Специфіка російської літератури 1870–1890-х рр. И.С. Тургенев. Этапы творческой эволюции писателя. Этическое и эстетическое в произведениях Тургенева. Принципы характеристики героев и развития сюжета. Роман «Отцы и дети» как портрет русского общества 60-х гг. Место А. Фета в новой – послепушкинской – поэтической генерации. Темы и мотивы лирики А. Фета, образы душевных состояний, поэтическая пластика и стилистическая гармония. Творчество Тютчева. Жизнь и творчество Некрасова. Л.Н. Толстой. Ф.М. Достоевский. Н.Лесков. А.П. Чехов. Особенности художественного мира И.А. Гончарова. Характеристика творчества И.А. Горчарова. Художественные особенности романа «Обломов». Обломов и Штольц: способы создания характеров героев. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына в судьбе главного героя. Идейно-художественная характеристика романа «Обыкновенная история», смысл названия романа.
^ Змістовий модуль 6. Своєрідність літературного процесу в Росії початку ХХ ст. Основные философско-эстетические концепции начала XX века: кризис позитивизма, «неонародничество», русское ницшеанство, развитие марксизма, религиозно-мистическая философия (В. С. Соловьев и «софианская» школа, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов и др.). И. А. Бунин как наследник идейно-художественного опыта русской классической литературы. Сложность эстетической позиции Л.Н.Андреева, «промежуточность» его творчества в литературном процессе, синтетичность художественного метода. Реалистическое и символистское начало в прозе А.М.Ремизова. Драматичность судьбы творчества М. Горького в истории русской литературы. Формирование модернистской литературы в России. Творчество А.Блока – «целая поэтическая эпоха».
^ Змістовий модуль 7. Особливості російської літератури середини ХХ ст. Литературный процесс в России 20–30-х гг. ХХ ст. Разделение русской литературы на два потока: советская и эмигрантская. «Амбивалентность» советской литературы 1920-х годов. Многообразие методов и стилей: социалистический реализм, «орнаментальная проза», интенсификация сказовых форм. «Новый человек» в прозе 20-х гг., разные варианты его воплощения (К. Федин, А. Фадеев, Д. Фурманов, М. Шолохов). Роман М. Шолохова «Тихий Дон», споры вокруг него. Противостояние человека и государства в художественном мире Платонова. Утопии и антиутопии ранней советской литературы. Творческое самоопределение М. Булгакова. Поэзия обэреутов. Особенности функционирования русской литературы в культурах других стран. Идеологизированная литература 1930-х годов, роль понятий «народность», «партийность». Утверждение канона социалистического реализма, униформизация стилевых форм. I съезд советских писателей, его значение. Советская проза и драматургия в свете норм социалистического реализма. Становление жанров производственного романа («День второй» И. Эренбурга, «Время – вперед» В. Катаева, «Соть» Л.Леонова), воспитательного романа («Как закалялась сталь» Н. Островского, «Педагогическая поэма» А.Макаренко), исторического романа (А. Н. Толстой, О. Форш, Ю. Тынянов). Тяготение советской литературы к жанру романа-эпопеи. Русская литература 40–60-х гг. ХХ века. Литература в борьбе с фашизмом. Писатели–участники войны. Художественная летопись героических событий. Литература как средство повышения патриотического настроя советских граждан. Усиление роли публицистики и поэзии. Романтические тенденции литературы этого периода. Осмысление событий Отечественной войны в литературе. Прославление подвига советского народа. Усиление командно-бюрократической системы и ее влияние на литературу. Постановления ЦК ВКП(б) 1946–1948 годов, доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», борьба с «космополитизмом» и «буржуазными влияниями» в литературе, языкознании и др.
^ Змістовий модуль 8. Російський літературний процес кінця ХХ – початку ХХІ ст. Русская литература 70–90-х гг. ХХ века. Культурная атмосфера. Новые версии жанра «народной эпопеи» (Ф. Абрамов, П. Проскурин, А. Львов и др.) Исторический и идеологический романы (С. Залыгин, В. Дудинцев и др.). Трансформации «положительного героя» (Д. Гранин, А. Гельман, Б. Можаев, Ч.Айтматов и др.). «Тихая лирика» и «деревенская проза». Поэтический мир Николая Рубцова. Повести Валентина Распутина. Василий Шукшин. Виктор Астафьев. Александр Галич. Владимир Высоцкий. Василий Аксенов. Юз Алешковский. Владимир Войнович. Фазиль Искандер. Александр Вампилов. Рождение русского постмодернизма (А. Битов, Вен. Ерофеев, Саша Соколов). Московский концептуализм (Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров). Постмодернистская проза (Т.Толстая, Е.Попов, В.Сорокин, В.Пелевин). Театр Нины Садур. Сергей Довлатов. Людмила Петрушевская. Владимир Маканин. Поэзия Иосифа Бродского.


^

3. Рекомендована література


Базова

Русская литература XVIII века

 1. Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века / Д.Д. Благой. – 4-е изд. – М., 1960.

 2. Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века / Г.А. Гуковский. – М., 1939.

 3. Русская литература XVIII века / Сост. Г. П. Макогоненко. – Л., 1970.

 4. Русская литература XVIII века. 1770-1775. Хрестоматия / Сост. В. А. Западов. – М., 1979.

 5. Русская литература последней четверти XVIII века. Хрестоматия / Сост. В. А. Западов. – М., 1985.

 6. Русская литература. Век XVIII. Лирика / Вступ. ст. Н. Д. Кочетковой. – М., 1990.

 7. Федоров В. И. История русской литературы XVIII века / В.И. Федоров. – М., 1990.

 8. Хрестоматия по русской литературе XVIII в. / Сост. А. В. Кокорев. – 4-е изд. – М., 1965.

Русская литература ХІХ века

 1. История русской литературы XIX века : в 3 ч. / Е.Е. Дмитриева и др. ; под ред. В.И. Коровина. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004–2006. (Учебник для вузов).

 2. Кулешов В.И. История русской критики XVIII – начала XX веков / В.И. Кулешов. – 4-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1991.

 3. История русской литературы : В 4 т. – Т. 2-4. – Л., 1980-1983.

 4. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века : Учебное пособие / В.И. Кулешов. – М., 1983.

 5. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века. 70-90-е годы / В.И. Кулешов. – М., 1983.

 6. Поспелов Г.Н. История русской литературы XIX века (1840-1860-е годы) / Г.Н. Поспелов. – 3-е изд., доп. – М., 1981.

 7. Соколов А.Н. История Русской литературы XIX века (1-я половина) / А.Н. Соколов. – 4-е изд., испр. – М., 1976.

Русская литература ХХ века

 1. История русского романа: В 2-х ТТ. / Под ред. А.С.Бушмина, Б.П.Городецкого, Н.Н.Пруцкого, Г.М.Фридлендера. – М. - Л.: Наука, 1964. – Т.2.

 1. История русской литературы XX века (20 - 90-е годы): Основные имена / Отв. ред. С. И. Кормилов. – М. , 1998.

 1. История русской литературы: В 4-х ТТ. / Под ред. А.С.Бушмина, Е.Н.Купреяновой, Д.С.Лихачева. – Л.: Наука, 1982. Т.3 (Расцвет реализма). –С.797-852.

 1. История русской литературы XX века (20–90-е годы): Основные имена / Отв. ред. С. И. Кормилов. – М. , 1998.

 2. Русская литература XX века: В 2 т. / Под. ред. Л. П. Кременцова. – Т. 2 (1940–1990-е). – М. , 2002.

 3. Русская проза конца XX века / Сост. и вступ. статья С. И. Тиминой. – М., 2002.

 4. Русская литература рубежа веков : (1890-е – начало 1920-х годов). – М., 2001. – Кн . 2. – 768 с.

 5. Русская литература рубежа веков : (1890-е – начало 1920-х годов). – М., 2000. – Кн. 1. – 960 с.

 6. Русская литература XX века: В 2 т. - Т. 2 (1940 - 1990-е) / Под ред. Л. П. Кременцов. – М. , 2002.

 7. Русская литература XX века. – Воронеж , 1999. – 800 с.

 8. Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. - М. , 1999.

 1. Соколов А.П. История русской литературы XIX века (1-я половина). М., 1976.

 1. Эпштейн М. Н. Постмодерн в России: Литература и теория. - М. , 2000.


Допоміжна

Русская литература XVIII века

 1. Алексеев М. Я. Русско-английские литературные связи. – М., 1982.

 2. Берков П. Н. Введение в изучение истории русской литературы XVIII в. – Л., 1964.

 3. Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. – М.; Л., 1952.

 4. Заборов П. Р. Русская литература и Вольтер. – Л., 1978.

 5. История русской литературы XVIII века. Библиографический указатель / Сост. В. П. Степанов, Ю. В. Стенник. Л., 1968.

 6. Кулешов В. И. История русской критики XVIII — начала XX веков. 4-е изд. – М., 1991.

 7. Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. – Л., 1980.

 8. Очерки русской культуры XVIII в. – М., 1985, Ч. I; 1987. Ч. II; 1988. Ч. III; 1990. Ч. IV.

 9. Песков А. М. Буало в русской литературе XVIII — первой четверти XIX в. – М., 1989.

 10. Пигарев К. В. Русская литература и изобразительное искусство (XVIII — первая четверть XIX века). – М., 1966.

 11. Словарь русских писателей XVIII века. – Л., 1988. – Вып. 1.

 12. Словарь русского языка XVIII века. – М., 1984. – Вып. 1, 2, 3, 4, 5.

Русская литература ХІХ века

 1. Афанасьев В.В. Жуковский. – М., 1975.

 2. Бабаев Э.Г. «Анна Каренина» Л.Н.Толстого. – М., 1978.

 3. Бабаев Э.Г. Очерки эстетики и творчества Л.Н.Толстого. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1981. – 198 с.

 4. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. 5-е изд., доп. – Киев, «NEXT», 1994. – 512 с.

 5. Белов С.В. Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. / Под ред. Д.С.Лихачева. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1984. – 240с.

 6. Бердников Г.П. / Г.П.Бердников. А.П.Чехов: Идейные и творческие искания. – М.-Л.: Худож. лит, 1961. – 506с.

 7. Берковский Н.Я. / Н.Я.Берковский. Чехов, повествователь и драматург. // Берковский Н.Я. Статьи о литературе. – М.-Л., 1962.

 8. Билинкис Я. О творчестве Л.Н.Толстого. Очерки. – Л.: Сов. писатель, 1959.

 9. Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967.

 10. Борщевский С. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. – М.: Худож. лит, 1956. – 392с.

 11. Бочаров С.Г. «Война и мир» Л.Н.Толстого // Три шедевра русской классики. – М.: Худож. лит, 1971. – С.7-104.

 12. Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина Очерки. – М., 1974.

 13. Буданова Н.Ф. Достоевский и Тургенев. Творческий диалог. / Отв. ред. Г.М.Фридлендер. – Л.: Наука, 1987. – АН СССР (Пушкинский Дом). –– 200 с.

 14. Бурсов Б.И. Лев Толстой и русский роман. – М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – 152с.

 15. Бурсов Б.И. Лев Толстой. Идейные искания и творческий метод (1847-1862). – М.: Худож. лит, 1960. – 407с.

 16. Бялый Г.А. / Г.А.Бялый. В.Г.Короленко. – Л.: Худож.лит., 1983. – 350 с.

 17. Ветловская В.Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». – Л., 1977. – С.52.

 18. Гудзий Н.К. Лев Толстой. – М.: Гослитиздат, 1960.

 19. Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. – М., 1965.

 20. Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. – М.; Л., 1969.

 21. Дилакторская О.Г. Петербургская повесть Достоевского. – СПБ., 1999. – 352с.

 22. Долинин А.С. Последние романы Достоевского. – М.- Л.: Сов. писатель, 1963. – 344с.

 23. Долинина Н.Г. По страницам «Войны и мира». Заметки о романе Л.Н.Толстого «Война и мир». – Л., 1973. – 256с.

 24. Долинина Н.Г. Почитаем «Онегина» вместе. Печорин и наше время. – Л., 1985.

 25. Елизарова М.Е. / М.Е.Елизарова. Творчество Чехова и вопросы реализма конца XIX века. – М.: Худож. лит, 1958. – 200с.

 26. Ермилов В. Роман Л.Н.Толстого «Анна Каренина» – М.: Худож.лит, 1963. – 135с.

 27. Жданов В.А. От «Анны Карениной» к «Воскресению». – М.: Книга, 1967. – 280с.

 28. Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. Типология и поэтика. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-ва, 1985. – 209 с.

 29. Золотусский Игорь. Гоголь. – М., 1979. – Ч. 5—6. С. 324—507.

 30. Катаев В.Б. / В.Б.Катаев. Проза Чехова: проблемы интерпретации. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 327 с.

 31. Кожинов В. «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского // Три шедевра русской классики. – М.: Худож. лит, 1971. – С. 107-187.

 32. Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского (Событийное. Социальное. Философское). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 344с.

 33. Лакшин В.Я. Искусство психологической драмы Чехова и Толстого («Дядя Ваня» и «Живой труп»). – Изд-во МГУ, 1958. – 88с.

 34. Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981.

 35. Линков В.Я. / В.Я.Линков. Художественный мир прозы А.П.Чехова. – М., 1982.

 36. Ломунов К.Н. Над страницами «Воскресения». – М.: Современник, 1979. – 383с.

 37. Лотман ЮМ. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. – Л., 1982.

 38. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. – М.; Л., 1978.

 39. Маркович В.М. Комедия в стихах А.Х. Грибоедова «Горе от ума» // Анализ драматического произведения. – Л., 1988. С. 59–71.

 40. Маркович В.М. Петербургские повести Н.В.Гоголя. – Л., 1989.

 41. Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достоевский. Вечные спутники. – М.: Республика, 1995.

 42. Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достоевский. Вечные спутники. – М.: Республика, 1995.

 43. Петрунина Н.Н. Проза Пушкина. – Л., 1987.

 44. Ревякин А.И. / А.И.Ревякин. «Вишневый сад» А.П.Чехова: Пособие для учителей. – М.: Учпедгиз, 1960. – 256 с.

 45. Семенко И.М. Жизнь и поэзия Жуковского. – М., 1975.

 46. Степанов НЛ. И.А.Крылов. Жизнь и творчество. – М., 1958. – С. 204—453.

 47. Сухих И.Н. / И.Н.Сухих. Проблемы поэтики А.П.Чехова. – Л., 1987.

 48. Томашевский Б.В. Пушкин: В 2 т. – М., 1990.

 49. Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977.

 50. Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 122—166.

 51. Удодов Б.Т. Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». – М., 1989.

 52. Ф.М.Достоевский и Некрасов: Сборник научных трудов. / Под ред. Н.Н.Скатова. – Л.: ГПИ им. А.И.Герцена, 1974. – 268 с.

 53. Фридлендер Г.М. Реализм Достоевского. – М. - Л.: Наука, 1964. – 404с.

 54. Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. – М, 1971.

 55. Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове. – М.; Л., 1961.

Русская литература ХХ века

 1. Аннинский Л. А. Локти и крылья: Надежды, реальность, парадоксы. – М. , 1989.

 2. Белая Г. А. Литература в зеркале критики: Современные проблемы. – М. , 1988.

 3. Бочаров А.Г., Белая Г.А., Воздвиженский В. Г. Современная русская литература: В 2 т. – М. , 1987.

 4. Бочаров А. Г. Бесконечность поиска: Художественные поиски современной советской прозы. – М. , 1982.

 5. Громова М. И. Современная русская драматургия. – М. , 1999.

 6. Иванова Н. Б. Точка зрения: О прозе последних лет. – М. , 1988.

 7. Дедков И. А. Живое лицо времени: Очерки прозы семидесятых - восьмидесятых. – М. , 1986.

 8. Зайцев В. А. Современная советская поэзия: Материалы к спецкурсу. – М. , 1988.

 9. Золотусский И. П. В свете пожара. – М. , 1989.

 10. Казак В. Лексикон русской литературы XX / В. Казак.– М., 1996. – 492 с.

 11. Кулаков Вл. Поэзия как факт: Статьи о стихах. – М., 1999. Немзер А.С. Литературное сегодня: О русской прозе: 1990-е. – М., 1998.

 12. Македонов А. Свершения и кануны: О поэтике русской советской лирики 1930- 1970-х годов. – Л. , 1985.

 13. Нефагина Г. Л. Русская проза второй половины 80-х - начала 90-х годов XX века. – Минск, 1998.

 14. Роднянская И. Б. Литературное семилетие. – М., 1995.

 15. Роднянская И. Б. Художник в поисках истины. – М., 1989.

 16. Русские писатели 20 века: Биографический словарь / Гл. ред. и сост. П.А. Николаев. – М. , 2000.

 17. Русские писатели 20 века: Биографический словарь / Гл. ред. и сост. П.А. Николаев. – М. , 2000.

 18. Семидесятые как предмет истории русской культуры / Под ред. К.Ю. Рогова. – М. , 1998. – Вып. 1 [9].

 19. Смирнова Л. А. Русская литература конца XIX – начала XX века . / Л.А. Смирнова. – М., 2001. – 399 с.

 20. Туровская М. Памяти текущего мгновенья: Очерки, портреты, заметки. – М., 1987. – С. 116-181. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.


 2. Засоби діагностики успішності навчання – питання до заліку.
Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти», наказу Міністерства освіти І науки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розробники програми: канд філол н., доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розробники програми: канд філол н., доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни міністерство...
Критерієм освіченості спеціаліста, його інтелігентності виступає ступінь залучення людини до духовних цінностей, гуманістичних ідей...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМетодичні рекомендації. 14
Схвалено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України Ітститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
К сожалению, память не вечна. О некоторых деятелях уже давно забыли, а о некоторых не знали. Одним из стертых со временем стал Алексей...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница