Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачать 134.8 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата публикации12.03.2013
Размер134.8 Kb.
ТипДокументы
skachate.ru > Литература > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України № 384

29 березня 2012 року

Форма № Н-3.03

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


Методика викладання зарубіжної літератури

у вищій школі

Програма


навчальної дисципліни

підготовки магістра

галузі знань 0203 Гуманітарні науки

спеціальності 8.02030302 «Мова і література (російська)»

(Шифр за ОПП________)

Бердянськ

2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Бердянський державний педагогічний університет


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Співак Ірина Едуардівна

Обговорено та рекомендовано до видання вченою радою Бердянського державного педагогічного університету

“30” серпня 2012 року, протокол №2

Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0203 Гуманітарні науки, спеціальності 8.02030302 «Мова і література (російська)»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи, прийоми, види навчальної діяльності студентів-філологів, форми організації навчального процесу у вищій школі.

^ Міждисциплінарні зв’язки: Вступ до літературознавства (художній образ як змістовна форма літератури і мистецтва; літературний твір як цілісна єдність (зміст і форма літературного твору, тема, ідея, проблема, їхній взаємозв'язок; мова літературно-художнього твору; літературні роди і жанри) ; теорія літератури, наратологія, герменевтика, філософія, теорія психоаналізу російська літературна критика, історія російської літератури, історія зарубіжної літератури, лінгвістика, мистецтвознавство (напрямки і течії в образотворчому мистецтві), культурологія, компаративістика,риторика.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Змістовий модуль 1. . «Методика преподавания зарубежной литературы в высшей школе» как учебная дисциплина

 2. Змістовий модуль 2. Научные основы структуризации и формирования учебных планов и программ литературоведческого цикла

 3. Змістовий модуль 3. Организация учебного процесса в вузе

 4. Змістовий модуль 4. Роль преподавателя в изучении курса «История зарубежной литературы»

 5. Змістовий модуль 5. Организация учебной и научно-исследовательской работы студентов-филологов

 6. Змістовий модуль 6. Контроль и оценка знаний студентов в вузе


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета –. підготовка магістрантів до викладання літератури (зарубіжної та російської ) в навчальних закладах різних типів.

Завдання:

 • ознайомлення зі змістом освіти у вищих закладах освіти вказаного профілю і формування знань про наукові основи створення навчальних планів, програм та методичних посібників;

 • формування умінь планування навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти, та створення програмно-методичного забезпечення курсу російської літератури;

 • систематизація та поглиблення знань з дидактики в проекції їх на особливості роботи викладача російської літератури;

 • формування умінь організації та проведення лекційних, практичних та семінарських занять з російської літератури, які вказані у спеціалізації магістра;

 • навчання раціональній і науково обґрунтованій організації самостійної роботи студентів;

 • формування умінь правильного контролю та оцінки знань студентів з використанням рейтингової системи;

 • оволодіння практичними навичками, необхідними для роботи викладача російської літератури у вищих закладах освіти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості художньої літератури як виду мистецтва;

 • основні тенденції розвитку російської літератури;

 • найважливіші факти літературного процесу;

 • найважливіші відомості про творчі методи й літературні напрями, різні погляди дослідників на дані явища;

 • основні етапи життєвого й творчого шляху найбільш видатних письменників;

 • місце та значення найвизначніших творів у доробку письменника та в літературному процесі цього періоду;

 • оцінку вивчених творів у літературознавчих дослідженнях та критичних статтях;

 • місце російського письменства в загальноєвропейському літературному процесі;

вміти:

 • робити аналітичний огляд літературно-критичних статей та досліджень щодо творчості письменників та літературного процесу взагалі;

 • виявляти основні проблеми у творі, що вивчається;

 • з’ясовувати взаємозв’язок між подіями певної епохи, світоглядом і творчістю письменника;

 • виявляти найхарактерніші ознаки творчих методів та напрямів;

 • зіставляти різні погляди в ході полеміки, виявляти здатність доводити свої твердження, власну думку;

 • користуватися довідковими джерелами, зокрема, літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих термінів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. . «Методика преподавания зарубежной литературы в высшей школе» как учебная дисциплина

Тема 1. Содержание, цели и задачи вузовского курса МПЗЛ

Содержание, цели и задачи вузовского курса МПЗЛ. Содержание, структура и разработка частных методик. Задачи курса методики преподавания литературы в высших учебных заведениях. Основные требования к подготовке преподавателей филологических специальностей. Учебно-методический комплекс магистерского курса «МПЗЛ в высшей школе»: содержание, структура, рекомендации по формированию.

^ Тема 2. Специализация, содержание, планирование и организация обучения в современной высшей школе

Из истории специализации высшей школы. Курсовая и предметная системы организации учебного процесса в современной высшей школе. Кредитно-модульная система обучения в вузах: цели, содержание, структура модулей, основные виды работ, особенности подготовки студентов в соответствии с требованиями данной системы обучения.
Змістовий модуль 2. Научные основы структуризации и формирования учебных планов и программ литературоведческого цикла

^ Тема 1. Учебный план как основной документ в подготовке специалистов высшей квалификации

Учебный план как основной документ в подготовке специалистов высшей квалификации (структура, форма и содержание). Учебные планы подготовки специалистов филологического направления в высших учебных заведениях всех уровней аккредитации. Особенности содержания учебного плана подготовки учителей русского языка и литературы, зарубежной литературы в училищах и колледжах, педагогических институтах и университетах.

^ Тема 1. Структура и содержание учебных программ по литературоведческим дисциплинам

Структура и содержание учебных программ по литературоведческим дисциплинам, которые введены в учебный процесс системы профессиональной подготовки учителей-словесников. Научно-методические основы рабочих программ учебной дисциплины и планирование учебного процесса. Использование наглядных пособий и технических средств обучения, а также новых информационных и педагогических технологий как средств активизации познавательной деятельности студентов.

Роль учебных и методических пособий по филологическим дисциплинам в системе научно-теоретической подготовки учителей. Структура, формы и требования к ним.
Змістовий модуль 3. Организация учебного процесса в вузе

^ Тема 1. Лекция как основной вид занятия в вузе. Методика проведения лекционных занятий по курсу "История русской литературы "

Лекция как основная форма преподавания теоретического материала в высших учебных заведениях. Задача, структура и формы их реализации в системе преподавания филологических дисциплин. Основные требования к лекции, структура лекции, виды лекций. Методика подготовки и проведения лекционных занятий, требования к -лектору. Требования к лекционным аудиториям, использованию технических средств обучения. Педагогическое мастерство преподавателя. Анализ учебной программы курса.

Методические основы преподавания лекционных тем по курсу "История зарубежной литературы". Анализ учебной программ учебных дисциплин «Школьный курс литературы и методика его преподавания», «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання». Структурные разделы программы: «Методика преподавания зарубежной литературы как научная дисциплина».

^ Тема 2. Методика проведения семинарских (практических) занятий по истории зарубежной литературы

Требования к содержанию семинарских занятий. Методика проведения семинарских (практических) занятий. Особенности работы с текстами художественных произведений, специфика их анализа в высшей школе. Курсовая работа по истории зарубежной литературы, школьному курсу мировой литературы и методике его преподавания. Выполнение индивидуальных заданий к семинарским (практическим) занятиям как средство активизации познавательной деятельности студентов.

^ Тема 3. Методика проведения лабораторных занятий в высшей школе

Задачи и содержание лабораторного практикума при изучении методических дисциплин. Требования к учебно-методическому обеспечению лабораторных работ. Методика проведения лабораторных работ по курсу МПРЛ и МВСЛ в высшей школе. Методы анализа результатов наблюдений. Формы отчетности о выполнение лабораторной работы. Использование методических пособий и инструктивных материалов для подготовки к выполнению лабораторных работ.
Змістовий модуль 4. Роль преподавателя в изучении курса «История зарубежной литературы»

^ Тема 1. Преподаватель как ведущее звено в учебном процессе и системе филологического образования, его методическая и научная работа

Предпосылки и факторы успешной работы вузовского преподавателя-филолога. Деятельность преподавателя по построению и подготовке литературоведческих курсов, спецкурсов и семинариев, его функции в учебном процессе. Забота о методическом обеспечении читаемых дисциплин и спецдисциплин, подготовке и издании учебных и методических пособий, программ, тематики рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ, экзаменационных вопросов. Учебная работа преподавателя, его профессиональное мастерство, подготовка к учебным занятиям, их планирование и анализ. Организация работы студентов по усвоению читаемого курса. Деятельность преподавателя по индивидуальной работе с одаренными и слабоуспевающими студентами, по изучению студентов, обнаружению и развитию их неповторимых личных способностей. Организация научно-исследовательской работы студентов, руководство ею.

Деятельность преподавателя по повышению своей квалификации, рефлексивному анализу своей работы, ее содержания, техник, результатов и обмену опытом с коллегами, изучению педагогического опыта других преподавателей, методической литературы. Разработка личных планов работы, новых методик, творческих приемов и средств обучения. Роль преподавателя в развитии у студентов творческого мышления, умения самостоятельно добывать научные знания, анализировать и интерпретировать словесно-художественные произведения, в овладении учащимися нормами и методами литературоведческой деятельности.

Значение для преподавания литературоведческих дисциплин научно-исследовательской деятельности вузовского преподавателя. Их взаимосвязь, использование результатов научной работы в учебном процессе, возможность вовл

^ Тема 2. Воспитательные функции преподавателя-филолога.

Нравственный облик вузовского преподавателя. Гражданская позиция, культура, демократизм, интеллигентность, широта кругозора, профессиональная компетентность, высокие нравственные качества как традиционные черты вузовского преподавателя-филолога.
Змістовий модуль 5. Организация учебной и научно-исследовательской работы студентов-филологов

Тема 1. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов как одна из форм современного учебного процесса в высшей школе, ее содержание и формы. Самостоятельная работа студентов-филологов по изучению и интерпретации словесно-художественных текстов, научной и критической литературы, ее методика, формы и планирование. Руководство и организация текущей работы студентов, контроль за ней. Способы проверки самостоятельной работы, проделанной студентами: поэтапная сдача изученного материала, отчеты о прочитанной художественной и научной литературе, ответы на вопросы преподавателя, беседы по той или иной теме и т.д. Формирование у студентов способов активного и профессионального чтения художественных текстов и навыков самостоятельной работы с научной и критической литературой (конспектирование, реферирование и т.п.), принципов критической оценки научных идей, суждений, концепций, а также различных интерпретаций литературных произведений. Организация работы студентов на компьютере для изучения предметов литературоведческого цикла.

^ Тема 2. Организация научно-исследовательской работы студентов

Возрастание роли научно-исследовательской работы студентов в современном учебном процессе. Формы научной работы студентов. Доклад на практических и семинарских занятиях как способ приобщения учащихся к научной работе. Доклад на студенческой научной конференции как форма научной работы. Студенческая научная конференция как средство развития у студентов умения вести дискуссию, диалог друг с другом по научным проблемам, осуществлять коммуникацию и совместное обсуждение рассматриваемых проблем. Курсовые, дипломные и другие письменные работы студентов по литературе, их тематика, структура, требование к ним; методика руководства курсовыми, дипломными и другими письменными работами студентов, их оформление, защита, критерии оценки. Роль и значение дипломной работы студента. Рецензия на дипломную работу, ее структура, содержание. Магистерская работа, требования к ней, ее структура, оформление, защита. Рецензирование магистерских работ. Принципы и методика руководства аспирантами, стажерами и соискателями.
Змістовий модуль 6. Контроль и оценка знаний студентов в вузе

^ Тема 1. Организация контроля в вузе, основные задачи, формы и методы

Основные требования к организации контроля. Формы и методы контроля. Модульный контрольв вузе. Методика проведения контрольных работ по проверке знаний студентов. Критерии контроля и оценивания знаний студентов

Критерии оценок при сдаче зачетов и экзаменов по литературоведческим дисциплинам. Разработка перечня вопросов для подготовки к экзамену и составлению экзаменационных билетов. Отчеты о выполнении лабораторных работ, домашних заданий, контрольных работ, тестирование и коллоквиумы как формы текущего контроля знаний студентов. Процедура проведения экзаменов, зачетов, коллоквиумов, контрольных работ. Рейтинговая система оценки знаний студентов.

^ Тема 2. Организация контроля знаний студентов-заочников

Специфика учебы заочников (совмещение работы с учебой, отсутствие постоянных, непосредственных контактов с преподавателями в межсессионные периоды) и особенности в осуществлении контроля. Контроль знаний заочников во время сессии и формы текущего, рубежного и итогового контроля – индивидуальные беседы со студентами, выборочная проверка конспектов, контроль на семинарах, контрольные письменные работы, зачеты и экзамены.

Проверка остаточных знаний студентов как одна из сложных проблем в вузе. Процедура и условия ее проведения, основные и типичные недостатки проверки. Подготовка к проверке остаточных знаний. Наиболее удобная форма проверки – проведение письменной контрольной работы, требования к составлению вопросов для контрольной работы (проверки).

Оценка работы преподавателей в системе обучения студентов-заочников. Теоретический, методический и научный уровень профессорско-преподавательского состава, его общая культура и эрудиция как решающий фактор, определяющий качество подготовки специалистов.
^ 3. Список рекомендованої літератури
Базова

 1. Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Методика преподавания литературы, 3-е изд. – М.: Издательский центр«Академия», 2004. – 400с..

 2. Верхола А.Г. Оптимизация процесса обучения в высших учебных заведеннях.– К., 2000. –178 с.

 3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова. – М.: Педагогика, 1991.

 4. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. – М., 2001. –128 с.

 5. Историко-литературные курсы: Методология, концепция, проблемы: Сб. статей. -М., 1999.

 6. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Вища школа, 2007. – 415 с.

 7. Навчальний процес у вищій педагогічній школі. Навчальний посібник. За ред.академіка О.Г. Мороза. – Київ: НПУ, 2001. – 338 с.

 8. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищий школі: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 387с.

 9. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – 384с.

 10. Проблемы изучения и преподавания литературы в вузе и школе: Сб. научн. трудов/ Отв. ред. А.А.Демченко. - Саратов, 2000.

 11. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – Київ: В.Ц. "Просвіта"; Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України", 2000. -–368 с.

 12. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури в середній школі. Курс лекцій для студентів-філологів. – Тернопіль: Підручники і посібники. 2004. – 144 с.

 13. Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. – К.: Міленіум, 2002.

Допоміжна

 1. «Круглый стол»: Каким должен быть курс истории литературы // Вопросы литературы. - 1987. -№ 9; -1988. -№ 1,2; - 1996. -№ 3; - 1997. -№2. -1998. -№1.

 2. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1981. -–206 с.

 3. Архангельский С.И. Учебньй процесс в высшей школе, его закономерности и основные методы. – М.: МГУ, 1980. – 176 с.

 4. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1982.

 5. Граник Г.Г., Концевая Л.А. Восприятие художественного текста // Вопросы психологии.–1996.–№3.– С. 61-71.

 6. Формирование учебной деятельности студентов / Под. ред. В.Я. Ляудис. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1989. – 240 с. Чубарова В.Н., Курилов В.В., Хазагеров Т.Г. Современная концепция филологического образования в России //Известия СКНЦ ВШ. Обществен­ные науки. -Ростов н/Д, 1994. -№ 1.

 7. Кобыляцкий И.И. Основы педагогики высшей школы .- Киев-Одесса: Главное издательство издательского обьединения «Вища школа», 1978.–287 с.

 8. Лекции по методике преподавания литературы. -Л., 1975.

 9. Лернер И.Л. Проблемное обучение. – М., 1974.

 10. ЛишевскийВ.П.Педагогическое мастерегво ученого.– М.,Наука, 1975.– 119с.

 11. Львова ЮЛ. Творческая лаборатория учителя. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, усне та письмове опитування, співбесіда, виконання практичних завдань.

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти», наказу Міністерства освіти І науки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розробники програми: канд філол н., доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розробники програми: канд філол н., доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розробники програми: канд філол н., доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни міністерство...
Критерієм освіченості спеціаліста, його інтелігентності виступає ступінь залучення людини до духовних цінностей, гуманістичних ідей...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМетодичні рекомендації. 14
Схвалено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України Ітститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
К сожалению, память не вечна. О некоторых деятелях уже давно забыли, а о некоторых не знали. Одним из стертых со временем стал Алексей...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница