Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачать 156.31 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата публикации11.03.2013
Размер156.31 Kb.
ТипДокументы
skachate.ru > Литература > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-3.03


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УкраїниБЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25-45 рр. ХІХ СТ. – 40-60-ТІ ХІХ СТ.Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки ___бакалавр___________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму: 6.020303 Філологія

(шифр і назва напряму)

спеціальності: Мова і література (російська).

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП________)

2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Бердянський державний педагогічний університет

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: канд. філол. н., доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В.О.


Обговорено та рекомендовано Вченою радою Бердянського державного педагогічного університету
29серпня 2012 року, протокол №1

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Історія російської літератури 25-45 рр. ХІХ ст. – 40-60-ті ХІХ ст.” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр спеціальності “Мова і література (російська)”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка історико-літературного процесу Росії середини ХІХ століття.

Міждисциплінарні зв’язки:

 • Історія давньої української літератури.

 • Історія української літератури XIХ століття.

 • Історія давньоруської та російської літератури XVIII століття.

 • Історія російської літератури першої чверті ХІХ століття.

 • Історія зарубіжної літератури (античність, література Середньовіччя та епохи Відродження, Просвітництва тощо).

 • Вступ в літературознавство (аналіз літературного твору, літературні напрямки і течії).

 • Фольклор.

 • Сучасна російська мова (стилі мовлення, мовні художні засоби).


Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Особенности литературного процесса России второй четверти ХІХ ст.

 2. Своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова.

 3. Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя.

 4. Своеобразие русской литературы 1840 – начала 1850 гг.

 5. Творческий путь Ф. И. Тютчева.

 6. Творчество А. А. Фета.

 7. Развитие демократической критики середины XIX века.

 8. Своеобразие творчества И.С. Тургенева.

 9. Жизненный и творческий путь И. А. Гончарова.

 10. Развитие драматургии в творчестве А. Н. Островского.

 11. Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова.
^

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни викладання «Історія російської літератури 25-45 рр. ХІХ ст. – 40-60-ті ХІХ ст.» є вивчення студентами-філологами історії літератури Росії середини ХІХ століття: від подолання романтизму до ствердження реалістичної літератури. Окреслення специфіки російського літературного процесу, ознайомлення з основними етапами та письменниками Росії середини ХІХ століття.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія російської літератури 25-45 рр. ХІХ ст. – 40-60-ті ХІХ ст.» є вивчення студентами методології пізнання закономірностей літературного процесу; прищепити навички літературознавчого аналізу, що необхідні студентам-філологам; прищепити навички самостійної роботи з художніми творами та критичною літературою; активізувати творчу активність студентів, прищепити уміння ставити проблемні запитання, зіставляти твори російської, української та зарубіжної літератур, аналізувати художні твори у контексті літературного процесу епохи; розвивати естетичний смак студентів, сприяти розширенню діапазону їхніх художніх інтересів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • особливості художньої літератури як виду мистецтва;

 • основні тенденції розвитку російської літератури, дискусійність цього питання, найважливіші факти літературного процесу;

 • найважливіші відомості про творчі методи й літературні напрями, різні погляди дослідників на явища літератури;

 • основні етапи життєвого й творчого шляху найбільш видатних письменників;

 • місце та значення найвизначніших творів у доробку письменника та в літературному процесі загалом;

 • оцінку вивчених творів у літературознавчих дослідженнях та критичних статтях;

 • місце російського письменства в загальноєвропейському літературному процесі.

вміти :

 • робити аналітичний огляд літературно-критичних статей та досліджень щодо творчості письменників та літературного процесу взагалі;

 • виявляти основні проблеми у творі, що вивчається;

 • з’ясовувати взаємозв’язок між подіями певної епохи, світоглядом і творчістю письменника;

 • виявляти найхарактерніші ознаки творчих методів та напрямів;

 • зіставляти різні погляди в ході полеміки, виявляти здатність доводити свої твердження, власну думку;

 • користуватися довідковими джерелами, зокрема, літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих термінів.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 години / 5,5 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Особенности литературного процесса России второй четверти ХІХ ст. Особенности развития русской литературы второй четверти ХІХ столетия. Дальнейшая эволюдия направлений и жанров: переход от романтизма к реализму, развитие художественной прозы и публицистики. Журналы и литературные кружки.

^ Змістовий модуль 2. Своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова. Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Особенности лирического таланта М. Ю. Лермонтова. Основные мотивы, сюжеты, образы, жанры лирики. Одиночество как лейтмотив лирики Лермонтова. Специфика жанра поэмы в творчестве Лермонтова. Поэмы «Мцыри», «Демон»: проблематика, тематика, образ лирического героя. Драматургия М. Ю. Лермонтова. Работа Лермонтова над драматическими замыслами 1830–1836 гг. Незавершенная стихотв. трагедия «Испанцы» (1830), драмы «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти», 1830), «Странный человек» (1831), «Маскарад» (1835), «Два брата» (1836). «Герой нашего времени». Своеобразие романтизма Лермонтова. Общественно-философская проблематика романа (проблема героя времени; проблема “нашего”). Особенности поэтики романа “Герой нашего времени” (композиция; жанр; герой). Система образов романа.

^ Змістовий модуль 3. Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. Ранний период творчества Н.В. Гоголя. Первая неудача – стихотворная поэма «Ганс Кюхельгартен». Украинские повести Гоголя. История создания сборника повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Корни украинского фольклора в повестях. «Миргород». Специфика тематики, проблематики, сюжетов и образов в украинских повестях Гоголя. «Петербургские повести» Гоголя. Проблематика «петербургских повестей» Гоголя. История создания. Соединение мистики и реальности в повестях. Тема маленького человека. Образ Петербурга. Тема творчества. Драматургия Н. В. Гоголя. Особенности драматургии писателя. Специфика сатиры Гоголя. «Ревизор»: история создания и сценических постановок, проблематика, система образов. Образ Хлестакова. «Женитьба» – изображение мелкопоместного дворянства. «Мертвые души». История создания. Творческий замысел. Проблематика, особенности жанра. Образ главного героя. Система образов помещиков. Смысл названия поэмы.

^ Змістовий модуль 4. Своеобразие русской литературы 1840 – начала 1850 гг. А. К. Толстой: жизненный и творческий путь. Особенности жизненного пути. Специфика лирического творчества. Крупные поэтические формы. Развитие драматических жанров в творчестве Толстого. Общая характеристика творчества А.Герцена. Место романа «Кто виноват?» в творческой эволюции писателя. Идейно-художественное своеобразие романа А.И. Герцена «Кто виноват?». Особенности жанра интеллектуального романа. Расстановка действующих лиц в романе, специфика характера Бельтова. Социальный и психологический конфликт в романе, их пересечение. Проблематика романа и ее художественное воплощение. Образ автора в произведении. Остро социальные повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов». Дом Аксаковых как крупный духовный центр русской интеллигенции. Жизненный и творческий путь С. Т. Аксакова: ранние годы, «Семейная хроника» – жанр автобиографической прозы, книга для детей «Детские годы Багрова-внука», стихотворения. Славянофильские идеи, Художественная и литературно-критическая деятельность К. С. Аксакова.

^ Змістовий модуль 5. Творческий путь Ф. И. Тютчева. Этапы творческой эволюции писателя. Расцвет философской лирики. Картина Вселенной в поэзии Тютчева. Проблема «человек и общество» в лирике поэта. Поэзия самосознания.

^ Змістовий модуль 6. Творчество А. А. Фета. Жизненный и творческий путь поэта. Проблема художественного мировидения Фета. Философское содержание лирики. Этапы творческой эволюции. Стихотворения о любви, творчестве и красоте мира.

^ Змістовий модуль 7. Развитие демократической критики середины XIX века. Эстетическая программа В. Белинского. Оригинальность решения критиком эстетических проблем: о сущности и специфике искусства, его содержании, общественной роли, народности, о типическом реалистическом искусстве, о творческой субъективности художника, о закономерностях и периодах русского литературного процесса. Критическая практика В. Белинского. Многообразие критических жанров. Органическое сочетание истории литературы и критики в статьях об А. Пушкине, М. Лермонтове и Н. Гоголе. Философские, исторические, политические и эстетические взгляды Н. Добролюбова. Принципы его критики. Н. Добролюбов о народности литературы и об отражении в ней лучших черт народного характера. Статьи об А. Островском, И. Тургеневе, И. Гончарове, Ф. Достоевском, Н. Некрасове, о творчестве М. Салтыкова-Щедрина, Т. Шевченко, Марко Вовчка («Что такое обломовщина?» 1859, «Когда же придет настоящий день?» 1860, «Темное царство» 1859, «Луч света в темном царстве» 1860, «Забитые люди» 1861 и др.). Место Д. Писарева в литературно-общественной борьбе 1860-х гг. Эстетическая теория Писарева и принципы его критического анализа. Заслуга Писарева в оценке романов «Отцы и дети», «Что делать?». Статьи о И. Гончарове, Ф. Достоевском, А. Островском, И. Тургеневе, Л. Толстом.

^ Змістовий модуль 8. Своеобразие творчества И.С. Тургенева. Изучение творчества Тургенева. Произведения 40–50-х гг. Сущность художесвенной манеры писателя. Крестьянская тема в «Записках охотника». Повести о любви: «Ася», «Вешние воды», «Первая любовь». Романы Тургенева «Дворянское гнездо», «Рудин», «Отцы и дети», «Накануне»: тематика, проблематика, особенности жанра и композиции.

^ Змістовий модуль 9. Жизненный и творческий путь И. А. Гончарова. Жанр реалистического романа в творчестве писателя. Борьба старого и нового уклада в романе «Обыкновенная история». «Обломов» – центральное произведение Гончарова. Образ главного героя. Явление «обломовщины» в русской литературе. Книга очерков «Фрегат “Паллада”». «Обрыв».

^ Змістовий модуль 10. Развитие драматургии в творчестве А. Н. Островского. Основные факты биографии писателя. Основные этапы творчества А.Н. Островского. Поэтика исторических пьес. Драматургия островского второй половины 60-х и 70-х годов. Пьесы 1880-х гг. Женские образы в творчестве писателя. «Луч света» в темном царстве – социально-психологические аспекты пьесы «Гроза». Проблематика и лейтмотив пьесы «Бесприданница».

^ Змістовий модуль 11. Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Обновление тематического материала, преобразование поэтики лирических жанров. Средства поэтического освоения народной жизни в лирическом творчестве. Первая народная поэма Некрасова «Коробейники». Поэма-сказка «Мороз, Красный нос». «Кому на Руси жить хорошо».


^

3. Рекомендована література


Базова

 1. Гусев В. А. Поэтика русского реализма конца XIX века: Учебное пособие. – Дн-ск : ДГУ, 1980. -116 с.

 2. Жук А. А. Русская проза второй половины ХIХ века: Пособие для учителей. – М. : Просвещение, 1981. – 254 с.

 3. Зарва В. А. Русская и украинская классика XIX века: литературные традиции Просвещения. – К. : КМИУУ, 1994. – 155 с.

 4. История русской литературы XIX века (1855-1870): Хрестом. худож. материалов / Ред.-сост. Н. Н. Старыгина. – М. : Флинта; Наука, 1999. – 472 с.

 5. История русской литературы XIX века (вторая половина): Учебник по специальности «Русский язык и литература» / Под ред. Н. Н. Скатова. – М. : Просвещение, 1991. – 509 с.

 6. История русской литературы XIX века, 1800-1830-е гг.: Учебное пособие. – М. : Просвещение, 1989. – 445 с.

 7. История русской литературы XIX века. – М. : Просвещение, 1989. – 449 с.

 8. История русской литературы XIX века. 70-90-е годы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Филология» / Под ред. В.Н. Аношкиной и др. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 797 с.

 9. История русской литературы XIX века: 40-60-е гг.: Учебное пособие / Под ред. В. Н. Аношкиной и Л. Д. Громовой. – М. : Издательство Московского университета, 1998. – 505 с.

 10. История русской литературы XIX века: II половина / Под ред. Н. Н. Скатова. – М. : Просвещение, 1987. – 608 с.

 11. История русской литературы XI-XIX веков: Учебное пособие: В 2 ч. / Под ред. Л. Д. Громовой, А. С. Курилова. – М. : Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2000. – Ч. 2. – 224 с.

 12. История русской литературы второй половины XIX века (1855-1870): Хрестоматия художественных материалов для лекц. и практ. занятий. – М. : Флинта : Наука, 1999. – 468 с.

 13. История русской литературы второй половины XIX века. Практикум: Учебное пособие. – М. : Флинта: Наука, 1998. – 253 с.

 14. История русской литературы второй половины XIX века: Практикум: Учебное пособие / Под ред. Н. Н. Старыгиной. – М. : Флинта: Наука, 2000. – 254 с.

 15. История русской литературы ХIХ в. (вторая половина): Учебное пособие / Под ред. Н. Н. Скатова. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1991. – 512 с.

 16. История русской литературы: В 4-х т. / Редкол.: Н. И. Пруцков (гл. ред.) и др. – Т. 4. Литература конца XIX – начала XX века (1881-1917). – Л. : Наука: Ленинградское отделение, 1983. – 783 с.

 17. Кулешов В. И. История русской литературы XIX века: Учебное пособие. – М. : Трикста, 2004. – 794 с.

 18. Кулешов В. И. Русская демократическая литература 50-60-х гг. ХГХ в. – М.: Высшая школа, 1989. – 151 с.

 19. Ларкович Д. В. История русской литературы ХІХ века: Учебно-методическое пособие. – Сургут: Сургутский государственный педагогический институт, 2004. – 109 с.

 20. Лебедев Ю. В, Русская литература XIX века: 2-я половина: Кн. для учителя. – М. : Просвещение, 1990. – 288 с.

 21. Минералов Ю. И. История русской литературы ХІХ века (40-60-е гг.): Учебное пособие. – М. : Высшая школа, 2003. – 299 с.

 22. Поспелов Г. Н. История русской литературы XIX века (1840-1860-е гг.). – М., 1981. – 480 с.

 23. Ревякин А. И. История русской литературы Х1Х века: Первая половина. Учебник. – М. : Просвещение, 1981 – 542 с.

 24. Роговер Е. С. Самая полная история русской литературы XIX века (вторая половина): Пособие в помошъ учащимся, абитуриентам, студентам и учителям. – СПб.: ИзД_во У. им. А. И. Герцена, 2003. – 479 с.

 25. Русская литература XIX века. 1850-1870. Уч. пособие / Под общ. ред. С.А. Джанумова, Л. П. Кременцова. – М. : Флинта, Наука, 2006. – 286 с.

 26. Теплинский М. В. История русской литературы XIX века: Учеб. пособие. – К.: Выща школа, 1991. – 423 с.

 27. Якушин Н. И., Овчинникова Л. В. Русская литература. Вторая половина XIX века: Учеб. пособие. – М. : Гуманитарн. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 367 с.


Допоміжна

 1. Азбукин В. Н., Коновалов В. Н. Русская литература XIX в.: Хрестом. литературоведч. материалов. Кн. для учителя. – М. : Просвещение, 1984. – 399 с.

 2. Айхенвальд А.Ю. Силуэты русских писателей : В 2 т. – М., 1998.

 3. Алексеев М. Русская литература и ее мировое значение. – Л. : Наука, 1990.–413 с.

 1. Белецкий А. И. Проблема периодизации литературного процесса // Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. – М., 1964. – С. 425-429.

 2. Белинский В.Г. «Герой нашего времени», сочинение М.Лермонтова (любое издание).

 3. Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Белинский В.Г. Избранные эстетические работы в 2-х томах. Том I. – М., 1986. – С.44-100. [Телескоп - 1842]

 4. Белинский В.Г. О русской повести и повестях Гоголя, (Любое издание).

 5. Белинский В.Г. Письмо к Гоголю // Белинский В.Г. Избранные эстетические работы в 2-х томах. Том II. – М., 1986. – С.410-418. [Полярная звезда - 1842]

 6. Белинский, Добролюбов, Чернышевский в школьном изучении: Метод, пособие / Сост. М. Л. Смусина. – Самара; Чапаевск: Чапаевское полиграфическое объединение, 1993. – 50 с.

 7. Белова Н. М. История русской литературы XIX века (2-я половина): Учебно-методич. пособие. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1969. – Вып.1. – 52 с.

 8. Белый А. Мастерство Гоголя. – М.; Л., 1934.

 9. Берковский Н. О русской литературе: Сб. статей. – Л. : Худож. лит-ра, 1985. – 384 с.

 10. Благой Д. Д. Мир как красота // А.А.Фет. Вечерние огни. – М. : Наука, 1971. – С. 495-635.

 11. Боков А. М. Структура издания Герцена и Огарева «За пять лет (1855-1860)» в контексте «Колокола»: концепция диссертационного исследования: Учеб. пособие. – Казань: Казанский государственный университет, 2005. – 23 с.

 12. Болдырев Н. Кантемир. Белинский. Добролюбов. Писарев. Гончаров: Биографические повествования / Н. Болдырев (сост., общ. ред. и послеслов.). – Челябинск : Урал, 1997. – 563 с.

 13. Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому // Бочаров С.Г. О художественных мирах. – М., 1985. – С.161-209.

 14. Буланов А. М. Авторский идеал и его воплощение в русской литературе второй половины XIX в. Учебное пособие по спецкурсу. – Волгоград, 1989. – 79 с.

 15. Булычев Ю. Литературная государственность: Публицистика. Несколько иной взгляд на литераторов, называемых ранее классиками и ранее превозносимых, например, Радищев // Москва. –1996. – № 8. – С. 138-185.

 16. Бухштаб Б. Я. Русские поэты. Тютчев. Фет. Козьма Прутков. Добролюбов / Б. Я. Бухштаб. – Л. : Худ. лит., 1970. – 247 с.

 17. Бялый Г. Русский реализм. От Тургенева к Чехову: Монография. – Л. : Сов. писатель, 1990. – 640 с.

 18. Ветловская В.Е. Повесть Гоголя «Шинель» (Трансформация пушкинских мотивов) // Рус. лит. – 1988. – № 4.

 19. Вишневская И.Л. Гоголь и его комедии. – М., 1976.

 20. Гей Н. К. Художественность литературы. Поэтика. Стиль. – М. : Наука, 1975. – 471 с.

 21. Гинзбург JI. Г. Неизвестные страницы известных биографий: Личная жизнь русских писателей. – Нижневартовск :Издательство Нижневартовского педагогического института, 1995. – 191 с.

 22. Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. – Л. : Сов. писатель, 1971. – 464с.

 23. Горбачев А. Ю. Русская литература от Карамзина до Горького: новые грани. – Минск : Тетра Системе, 2006. – 224 с.

 24. Горячкина М. С. Художественная проза народничества. – М. : Наука, 1970. – 216 с.

 25. Горький М. История русской литературы. – М., 1939. – 339 с.

 26. Гуковский Г. А. Некрасов и Тютчев // Некрасов Н. А. Статьи, материалы, рефераты и сообщения. Научный бюллетень Ленинградского университета. – 1947. – № 16-17. – С. 51-54.

 27. Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. – М., 1978.

 28. Гурвич И. Русская беллетристика: Эволюция, поэтика, функции // Вопросы литературы. – 1990. – № 5. – С. 113-142.

 29. Гусев В. А. Принцип системности в изучении русской реалистической литературы конца XIX века: Учебное пособие. – Дн-ск : ДГУ, 1984. – 88с.

 30. Гусев В.А. Стили русской реалистической прозы конца XIX века как художественная система : Учебное пособие. – Дн-ск : ДГУД983. – 76с.

 31. Егоров О. Г. Дневники русских писателей XIX века. Исследование. – М. : Флинта; Наука, 2002. – 288 с.

 32. Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы. – 2-е изд., перер. – М. : Флинта; Моск. психолого-социалъный ин-т, 2003. – 176 с.

 33. Есин А. Б. Развитие повествовательного психологизма в 80-90-е годы // Русская литература 1870-1890 годов. – Свердловск, 1982. – С. 90-107.

 34. Жердева Л.А. Знаете ли вы русскую классическую литературу? Вопросы и ответы / Авт.-сост. Л. А. Жердева. – 2-е изд., испр. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2004. — 171с.

 35. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Избранные труды / В. М. Жирмунский. – Л. : Наука, 1979. – 493 с.

 36. История русской литературы XIX в. (вторая половина). Учебник / Под ред. СМ. Петрова. – 4-е изд, испр. – М. : Просвещение, 1978. – 608 с.

 37. Касаткина В. Н. Поэзия Тютчева. – М. : Просвещение, 1978. – 174 с.

 38. Кирилюк 3. В. Практические занятия по русской литературе XIX века: Учебное пособие. – К. : Вища школа, 1975. – 163 с.

 39. Комина Р. В. Над страницами русской классики: Кн. для учащихся старших классов средней школы. – М. : Просвещение, 1991. – 158 с.

 40. Кондаков И. В. Контрапункт: две линии в развитии русской литературы (славянофилы и революционные демократы) // Русская литература. – 1991. – № 3. – С. 3-24.

 41. Критика 50-х годов XIX века / Авт.-сост. Л. И. Соболев. – М. : ACT: Олимп, 2002. – 445 с.

 42. Критика 60-х годов XIX века / Авт.-сост. Л. И. Соболев. – М. : ACT: Астрель, 2003. – 445 с.

 43. Кулешов В. И. В поисках точности и истины: Статьи о русской классической литературе XIX в. – М.: Современник, 1986.-237 с.

 44. Кулешов Ф. И. Лекции по истории русской литературы конца XIX – начала XX в. – Минск : Изд-во БГу, 1976. – 368 с.

 45. Купреянова Е. Н, Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Очерки и характеристики. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1976. – 415 с.

 46. Купреянова Е.Н. Н.В.Гоголь // История русской литературы в 4-х томах. Том 2. – Л., 1981. – С.530-579.

 47. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М., 1988. – С.235-348.

 48. Лотто Ч. де Лествица «Шинели» // Вопр. Философии. – 1993. – № 8.

 49. Луначарский А. В. Статьи о литературе // Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. – М., 1963. – Т.1.; М., 1964. – Т.2. – 615 с.

 50. Маевская Т. П. Идеи и образы русского народнического романа (70-80-е годы XIX в.). – К. : Наукова думка, 1975. – 207 с.

 51. Маевская Т. П. Романтические тенденции в русской прозе конца XIX века. – К. : Наук, думка, 1978. – 235 с.

 52. Маймин Е.А. Русская философская поэзия. Поэты-любомудры, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев. – М. : Наука, 1976. – 200 с.

 53. Манн Ю.В. Постигая Гоголя. – М., 2005.

 54. Мануйлов В.А. «Герой нашего времени»: Комментарий. – М.; Л., 1966.

 55. Маркович В. Петербургские повести Н.В.Гоголя. – Л., 1989. – 208 С.

 56. Марченко А.М. Печорин: знакомый и незнакомый // «Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели. – М.: Книга, 1988.

 57. Назарова Л. Н. Тургенев и русская литература конца XIX – начала XX в. – Л. : Наука, 1979. – 201 с.

 58. Никольский В. А. Природа и человек в русской литературе XIX в. (50-60-е годы). – Калинин, 1973. – 226 с.

 59. Одинаков В. Г. Проблемы поэтики и типологии русского романа XIX в. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд-ние, 1971. – 192 с.

 60. Проблемы типологии русского реализма. – М. : Наука, 1969. – 474 с.

 61. Пруцков И. И. Народнический роман // История русского романа : Б 2 т. – М.-Л. : Наука, 1964. – Т.2. – С.439-465.

 62. Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1972. – Т.1. – 350 с; 1973. – Т.2, кн.1. – 388 с; 1973. – Т.2, кн.2. – 518 с; 1974. – Т.3. – 360 с.

 1. Русская литература XIX века. Краткая летопись: Справочник / Сост., автор предисл. С. Я. Долинина, А. Б. Есин. – М. : Флинта, Наука, 1999. – 120 с.

 2. Русская литература в оценках, суждениях, спорах. Хрест. литературно-критич. текстов. – М. : Флинта, Наука, 2001. – 338 с.

 3. Русская литература второй половины XIX века. Хрестоматия ист.-лит., мемуарных и эпистолярных материалов. Пособие для учащихся / Сост. Е.В. Квятковский, Н. А. Кушаев. – М. : Просвещение, 1986. – 223 с.

 1. Русская литература конца XIX – начала XX в. Девяностые годы. – М. : Наука, 1968. – 502 с.

 2. Русские писатели после Гоголя. Чтения, речи и статьи Ореста Миллера. – Изд. 8-е, изм. и доп. – 4.1: И. С. Тургенев – Ф. М. Достоевский. – СПб. : Изд. Н. П. Карбасникова, 1886. – 392 с.

 3. Русские поэты ХІХ века. Вторая половина. Сборник. - М. : Просвещение, 1989. – 547с.

 4. Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей : Статьи и исследования о русских класиках. – М., 1972. – 543 с.

 5. Сокрутенко Е. Е. Русская литература XIX века: Учебное пособие. – К. : Рад. школа, 1965. – 495 с.

 6. Тамарченко Н.Д. Русский классический роман ХІХ века. Проблемы поэтики и типологии жанра. – М. : Российский гуманитарный ун-т, 1997. – 203 с.

 7. Теплинский М. В. Темы конгролъньгх работ по русской литературе XIX века. – М. : Просвещение, 1973. – 128 с.

 8. Топтыгин Е.Н. Н. А. Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет / Сост. Е.Н. Топтыгина, Т. М. Фадеева. – М. : Издательский дом «Дрофа» , 1998. – 125 с.

 9. Фридлендер Г. М. Поэтика русского реализма. Очерки о русской литературе XIX в. – П. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1971. – 293 с.

 10. Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – 2-е изд. – М. : Сов. писатель, 1972. – 406 с.

 11. ХрапченкоМ. Б. Художественное творчество, действительность, человек. – М.: Сов. писатель, 1976. – 366 с.

 12. Чичерин А. В. Идеи и стиль. – М. : Сов. писатель, 1965. – 300 с.

 13. Чуковский К. Люди и книги. – 2-е изд., доп. – М. : ГИХЛ, 1960. – 671 с.

 14. Ямполъский И. Г. Середина века. Очерки о русской поэзии 1840-1870-х годов. – Л. : Художественная литература, 1974. – 352 с. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.


 2. Засоби діагностики успішності навчання – питання до заліку.
Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти», наказу Міністерства освіти І науки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розробники програми: канд філол н., доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розробники програми: канд філол н., доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни міністерство...
Критерієм освіченості спеціаліста, його інтелігентності виступає ступінь залучення людини до духовних цінностей, гуманістичних ідей...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМетодичні рекомендації. 14
Схвалено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України Ітститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
К сожалению, память не вечна. О некоторых деятелях уже давно забыли, а о некоторых не знали. Одним из стертых со временем стал Алексей...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница