Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та
НазваниеНавчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та
страница1/13
Дата публикации25.02.2013
Размер1.77 Mb.
ТипРеферат
skachate.ru > Литература > Реферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


1. Пояснювальна записка
Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та російської літератури з методиками їх викладання. Об'єднання в одному випробуванні цих дисциплін забезпечує не тільки перевірку знання чотирьох самостійних предметів, але й вміння бачити зв'язок між ними, тобто усвідомлювати курс сучасної російської мови і російської літератури як теоретичну базу курсу методики їх викладання.

Програма вступного фахового випробування з сучасної російської мови та російської літератури з методиками їх викладання для випускників педагогічних університетів за спеціальністю «Мова і література (російська)» складається з чотирьох розділів.

Комплексний характер вступного фахового випробування з сучасної російської мови та російської літератури з методиками їх викладання передбачає включення в тестові завдання 100 питань – 25 питань з кожної дисципліни. При складанні тестів до вступних іспитів доцільно так поєднувати питання, щоб знання з сучасної російської мови допомогали студенту відповідати на питання з методики вивчення російської мови та літератури в загальноосвітній школі. Наприклад, знання граматичних категорій, принципів російського правопису, характеру російського словотворення мають бути основою для викладу питань формування в учнів граматичних понять та орфографічних навичок, для вивчення основних граматико-орфографічних тем, методики проведення різних видів граматичного розбору та ін. А знання, наприклад, біографії О.С.Пушкіна, жанрово-тематичного розмаїття його літературної спадщини, будуть базовими для відповіді на питання про основні принципи, джерела та форми вивчення біографії письменника в шкільному курсі літератури, про специфіку вивчення біографії письменника в середній та старшій школі, про використання наочності та ТЗН на уроках літератури.

При розробці тестів враховані всі основні теми комплексної програми. Користуючись програмою, слід мати на увазі, що її питання не завжди можуть бути тотожні тим, які включаються в тести для вступного іспиту.

Під час вступного фахового випробування студент-філолог повинен показати свої знання не тільки з сучасного російської мови, історії російської літератури, але й продемонструвати теоретичні знання методики викладання мови і літератури в школах з російською мовою навчання, а також практичні вміння й навички, сформовані в період проходження педагогічної практики.

2. Зміст дисципліни
^ РОСІЙСЬКА МОВА
ВВЕДЕНИЕ

Современный русский литературный язык как предмет научного изучения и учебная дисциплина. Содержание, объем и задачи курса, соотношение с другими лингвистическими дисциплинами. Границы понятий «современный», «русcкий», «литературный».

Русский язык – национальный язык русского народа, его место в кругу родственных славянских языков и других языков мира. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка. Понятие «норма». Природа нормы, ее характерные черты и становление.

Выдающиеся ученые, писатели, деятели культуры о богатстве и выразительности русского языка.

Кодифицированная и разговорная форма литературного языка. Стилистическая система русского языка. Вопрос о языке художественной литературы.

Русский язык как язык межнационального общения народов стран СНГ и как язык мирового общения.
ФОНЕТИКА

Фонетика, её предмет и задачи. Фонетика общая, описательная, историческая, сопоставительная. Сегментные (звук) и суперсегментные (ударение, интонация) фонетические единицы. Принципы их разграничения.

Фонетическое членение речи: фраза, речевой такт, слог, фонетическое слово, звук. Фонетическая транскрипция.

Артикуляционно-акустическая характеристика русских звуков. Гласные и согласные звуки. Различные определения их. Классификация гласных звуков. Классификация согласных звуков.

Чередования звуков. Типы чередований. Фонетические позиционные и исторические чередования. Понятие фонетической позиции. Сильные и слабые позиции гласных звуков. Сильные и слабые позиции согласных звуков по глухости - звонкости и по твердости-мягкости. Позиционные мены и позиционные изменения гласных и согласных звуков.

Русское словесное ударение, его виды. Интонация русской речи. Её фразообразующая функция. Типы русской интонации. Основные типы интонационных конструкций (по Е. А. Брызгуновой). Различи­тельная роль интонации. Акцентологические модели современного русского языка в сопоставлении с украинским.

Слог. Теории слога. Типы слогов. Слогоделение в современном русском языке.

Фонетический анализ слова.
ФОНОЛОГИЯ

Функциональный аспект изучения звуковых единиц. Понятие фонемы в Московской и Ленинградской фонологических школах. Признаки фонемы. Реализация фонем в речи по концепции МФШ и ЛФШ. Состав и система согласных и гласных фонем современного русского литературного языка (в сопоставлении с украинским языком). Синтагматика и парадигматика фонем. Сигнификативно сильные и слабые позиции, перцептивно сильные и слабые позиции фонем. Основной представитель, варианты и вариации фонем. Аллофоны. Нейтрализация фонем. Гиперфонемы. Фонематическая транскрипция, её виды.
ОРФОЭПИЯ

Орфоэпия, её предмет и задачи. Нормы произношения русского литературного языка.

Современные орфоэпические нормы. Произношение безударных гласных. Произношение звонких и глухих согласных в разных позициях. Произношение твердых и мягких согласных. Произношение сочетаний некоторых групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Некоторые особенности произношения слов иноязычного происхождения.

Устойчивость и изменчивость норм. Тенденции их развития. Понятие старомосковского произношения. Варианты литературных норм (равноправные и допустимые).

Источники отклонения от норм произношения. Произносительные ошибки лиц нерусской национальности, вызванные интерференцией родного языка (при произношении отсутствующих в родном языке звуков, при сочетании звуков, не характерных для родного языка и др.). Современные орфоэпические словари и справочники.
^ ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ

Основные этапы развития письма. Русская графика. Предмет графики. Алфавит (в сопоставлении с украинским). Соотношение букв и звуков в современном русском литературном языке. Обозначение на письме согласных и гласных звуков. Фонематический и позиционный (слоговой) принципы русской графики. Значения букв. Краткие сведения из истории русской графики.

Русская орфография, её предмет и принципы в сопоставлении с украинским языком. Основной принцип современной русской орфографии — фонематический; отступления от него. Проверяемость написаний. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Раздельные, слитные и полуслитные написания. Употребление строчных и прописных букв. Графические сокращения, аббревиатуры, их письменное оформление. Правила переноса слов.

Понятие орфограммы. Орфограммы, регламентируемые фонематическим принципом русской орфографии, фонетическими и традиционными написаниями. Орфографические ошибки, специфичные для лиц нерусской национальности, связанные с интерференцией письма на родном языке, влиянием произносительных ошибок и смешением отдельных морфем.

Краткие сведения из истории русской орфографии.

Современные орфографические словари и справочники. Графический и орфографический анализ слова.
^ ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Предмет и задачи лексикологии русского языка. Лексический уровень и его особенности. Лексико-семантическая система. Лексикология и семантика. Аспекты лексической семантики (семасиология и ономасиология). Основные научные достижения современной лексикологии.
ЛЕКСИКА

Слово как основная значимая единица языка (разносторонний языковой знак). Проблема определения слова. Признаки слова. Функции слова. Вопрос о значении слова в лингвистике. Факторы, определяющие значение лексических единиц. Виды лексического значения (сигнификативное, структурное: синтагматическое (валентность), парадигматическое (значимость), эмотивное, денотативное). Лексическое и грамматическое значение слова. Единицы и категории лексической системы языка. Слово и его лексико-семантические варианты (ЛСВ).

Лексема, лекса. Семема, сема, архисема, дифференциальная сема, контекстуальная сема. Лексическая категория. Смысловая структура слова. Синтагматические и парадигматические отношения в лексике. Семантическое поле (СП), его структура; лексико-семантическая группа (ЛСГ), тематическая группа (ТГ). Принцип строения ЛСГ. Типы лексических значений слова: по способу номинации – прямое (основное) и непрямое (переносное); по степени семантической мотивированности – немотивированное (непроизводное, первичное) и мотивированное (производное, вторичное); по возможности лексической сочетаемости – свободное и несвободное (фразеологически связанное и синтаксически обусловленное с разновидностью конструктивно ограниченных, или обусловленных); по характеру выполняемых функций – номинативное и экспрессивно-синонимическое. Значение и употребление. Функциональные типы значений слов: идентифицирующие, характеризующие, релятивные.

Однозначность (моносемия) и многозначность (полисемия). Типы многозначности: 1) по характеру языковой мотивированности значений слова (метафорическая и метонимическая); 2) по зависимости частных значений от главного в их взаимосвязи друг с другом (радиальная, цепочечная и радиально-цепочечная); 3) по виду их оппозиции (ассоциативная, ассоциативно-смысловая). Смысловые отношения между лексико-семантическими вариантами (ЛСВ) многозначного слова. Вопрос об общем значении слова. Функционально-стилистическая роль полисемии. Полисемия в толковых словарях русского языка.

Лексическая омонимия в русском языке. Классификация омонимов. Причины возникновения омонимов. Языковые явления, сходные с лексической омонимией. Омонимия и полисемия. Функционально-стилистическая роль омонимии и близких к ней явлений. Явление паронимии в русской лексике. Понятие о словах-паронимах. Причины смешения паронимических слов. Стилистические функции слов-паронимов. Паронимия и парономасия (парономазия). Словари омонимов и паронимов.

Синонимы, их место и роль в лексико-семантической системе русского языка. Понятие о лексических синонимах. Синонимия и полисемия. Синонимический ряд. Доминанта и её особенности. Возникновение синонимов. Синонимы общеязыковые и речевые (контекстуальные). Типы языковых синонимов. Полные (абсолютные) синонимы. Функционально-стилистическая роль синонимов. Словари синонимов.

Антонимы, их типы и роль в лексико-семантической системе. Понятие о лексических антонимах. Классификация антонимов по структуре и семантике (по работам Л. А. Новикова). Явление энантиосемии. Антонимы и полисемия. Различительные признаки антонимов. Антонимические ряды, их виды. Антонимы общеязыковые и речевые. Их функции и стилистическое использование. Квазиантонимы (по Ю. Д. Апресяну).

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Общая генетическая характеристика русской лексики. Основные пути ее формирования. Исконная лексика, ее основные функции. Иноязычные заимствования. Заимствования из славянских языков. Заимствования из неславянских языков. Освоение иноязычных заимствований. Лексические кальки. Причины иноязычных заимствований, их функционально-стилистическая роль в лексико-семантической системе. Этимологические словари. Словари иностранных слов.

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Лексика общенародная (общеупотребительная) и лексика ограниченного употребления. Диалектная лексика, ее виды и роль в языке. Специальная лексика, ее функции. Жаргонная и арготическая лексика. Лингвистическая и социальная оценка жаргонизмов и арготизмов. Диалектные (областные) словари. Терминологические словари.

Лексика русского языка с точки зрения её стилистической дифференциации. Стили языка и стилистическая дифференциация лексики. Стилистически нейтральная лексика. Межстилевая (нейтральная) лексика и её конструктивная роль в организации и функционировании стилей языка. Лексика письменной речи. Основные пласты лексики письменной речи: научная, высокая и официально-деловая. Лексика устной речи. Основные пласты лексики устной речи: разговорная и просторечная. Отражение функционально-стилевой и экспрессивно-стилистической характеристики слов в словарях русского языка.

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Активный и пассивный запас лексики. Устаревшие слова, их типы. Новые слова, их типы. Окказиональные слова. Функции устаревших слов и неологизмов. Исторические словари. Словари но­вых слов и значений.

Лексико-семантический анализ слова.
ФРАЗЕОЛОГИЯ

Фразеологизм (фразеологический оборот) – основная единица фразеологической системы, его соотношение со словом и свободным словосочетанием. Понятие о фразеологической системе. Состав, структура и значение фразеологического оборота. Однозначность и многозначность фразеологических единиц, их омонимизация. Фразеологические синонимы, их типы, роль в языке. Их отличие от фразеологических вариантов. Фразеологические антонимы, их типы и роль в языке. Фразеологический оборот в его отношении к частям речи. Морфологические свойства фразеологического оборота. Типы фразеологизмов по степени семантической слитности и мотивированности значения. Отражение фразеологического значения в толковых и фразеологических словарях. Системные связи фразеологических единиц, определяемые структурно-грамматическими, генетическими свойствами и характером функционирования. Группы фразеологизмов, объединяемые: а) структурно-семантическими и лексико-грамматическими признаками; б) генетическими признаками; в) стилевой при­надлежностью и стилистической характеристикой; г) активностью или пассивностью употребления. Функционально-стилистическая роль фразеологических единиц. Изменения, происходящие в лексической и фразеологической системах русского языка в современную эпоху. Фразеологические словари. Фразеолого-семантический анализ.
ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Предмет русской лексикографии, ее исторические истоки и тен­денции развития. Краткие сведения из ее истории.

Типы словарей. Основные словари русского языка. Важнейшие толковые словари, принципы их построения. Аспектные словари русского языка: словари омонимов, синонимов, антонимов, паронимов, орфографические, орфоэпические, исторические, этимологические, морфемные, словообразовательные, диалектные, словари новых слов, словари иностранных слов, словари ономастические, топонимические, частотные, словари правильности русской речи и трудностей русского языка и т.д.

Фразеография; фразеологические словари русского языка. Учебные школьные словари русского языка, их специфика.
^ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (ДЕРИВАЦИЯ)

Предмет и задачи словообразования как учения о морфемике и деривации лексических единиц. Связь словообразовательной системы с лексикой и грамматикой. Слово и морфема. Морфемный состав слова. Синхронный и исторический (диахронический) подходы к словообразованию.

Основные этапы изучения словообразования.
МОРФЕМИКА

Структура слов. Понятие морфа и морфемы. Объединение морфов в морфему. Алломорфы. Разновидности алломорфов. Варианты морфем. Классификация морфем по разным признакам: а) по роли морфем в слове; б) по значению морфем; в) по месту морфем в составе слова; г) по происхождению.

Корни и аффиксы. Виды аффиксов: префиксы (приставки), суффиксы, окончания (флексии), постфиксы, интерфиксы; вопрос о конфиксах. Суффиксоиды и префиксоиды. Аффиксальные морфемы словообразовательные (деривационные) и словоизменительные. Формант. Аффиксы нулевые и словообразовательные, регулярные и нерегулярные (унификсы), продуктивные и непродуктивные, синонимичные и омонимичные, исконные и заимствованные.

Членимость и производность основ. Членимые и нечленимые основы. Связанные корни (радиксоиды). Уникальные части слова — унификсы и унирадиксоиды. Понятие производности. Признаки производных основ. Соотношение понятий членимости и производности. Содержание и задачи морфемного и словообразовательного анализа.

Исторические изменения в составе слова: опрощение, переразложение, усложнение, декорреляция, диффузия, замещение. Значение этих изменений для развития словообразовательной системы.

Морфонология (Н. С. Трубецкой). Морфонологические особенности словообразования (явления морфемного шва): чередование фонем, интерфиксация, наложение (интерференция) морфов, усечение производящей основы.

Понятие субморфа.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та iconДисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові...
Методологічні знання в педагогіці та методиці вивчення російської мови у вищій школі. Специфічні підходи до вивчення лінгвістичних...
Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та iconСборник задач по введению в языкознание. Минск, 1989. Словники лінгвістичних термінів
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 2002
Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та icon● Урок по изучению наречия
Тема Шкільний курс фразеології російської мови, методика його навчання в умовах близькоспорідненої двомовності
Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та iconДисципліна «Методика навчання російської мови» Питання до заліку
Методическое наследие. Вклад выдающихся отечественных методистов в развитие методической мысли
Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та iconДисципліна «Сучасні технології викладання російської мови»
Педагогічні технології : теорія та практика : [навч метод посібник] / [за ред проф. М. В. Гриньової]. – Полтава : асмі, 2006. – 230...
Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Бердянський...
«Болгарська мова. Морфологія» посідає важливе місце в системі філологічної підготовки вчителя чи майбутнього науковця-мовознавця,...
Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та iconЧетверта міжнародна конференція „Проблеми сучасної економіки та інституціональна...
...
Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Костромицький Р.І., кандидат філологічних...
Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та iconПлани практичних занять
Мороховский А. Н., Воробьева О. П. и др. Стилистика английского языка. К., 1991. С. 7-26
Навчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення у вищій школі комплексного вступного фахового випробування з сучасної російської мови та iconПлани практичних занять
Мороховский А. Н., Воробьева О. П. и др. Стилистика английского языка. К., 1991. С. 7-26

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница