Робоча програма навчальної дисципліни
Скачать 459.7 Kb.
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни
страница2/5
Дата публикации11.03.2013
Размер459.7 Kb.
ТипДокументы
skachate.ru > Литература > Документы
1   2   3   4   5


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 32 / 28


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: вивчення студентами-філологами історії літератури Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття: від критичного реалізму до ствердження реалістичної літератури та появи модернізму. Окреслення специфіки російського літературного процесу, ознайомлення з основними етапами та письменниками Росії першої чверті ХХ століття.

Завдання:

  1. Вивчення студентами методології пізнання закономірностей літературного процесу.

  2. Прищепити навички літературознавчого аналізу, що необхідні студентам-філологам.

  3. Прищепити навички самостійної роботи з художніми творами та критичною літературою.

  4. Активізувати творчу активність студентів, прищепити уміння ставити проблемні запитання, зіставляти твори російської, української та зарубіжної літератур, аналізувати художні твори у контексті літературного процесу епохи.

  5. Розвивати естетичний смак студентів, сприяти розширенню діапазону їхніх художніх інтересів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості художньої літератури як виду мистецтва;

 • основні тенденції розвитку російської літератури, дискусійність цього питання, найважливіші факти літературного процесу;

 • найважливіші відомості про творчі методи й літературні напрями, різні погляди дослідників на явища літератури;

 • основні етапи життєвого й творчого шляху найбільш видатних письменників;

 • місце та значення найвизначніших творів у доробку письменника та в літературному процесі загалом;

 • оцінку вивчених творів у літературознавчих дослідженнях та критичних статтях;

 • місце російського письменства в загальноєвропейському літературному процесі.

вміти:

 • робити аналітичний огляд літературно-критичних статей та досліджень щодо творчості письменників та літературного процесу взагалі;

 • виявляти основні проблеми у творі, що вивчається;

 • з’ясовувати взаємозв’язок між подіями певної епохи, світоглядом і творчістю письменника;

 • виявляти найхарактерніші ознаки творчих методів та напрямів;

 • зіставляти різні погляди в ході полеміки, виявляти здатність доводити свої твердження, власну думку;

 • користуватися довідковими джерелами, зокрема, літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих термінів.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Русская литература рубежа 19 – 20 веков
Тема 1. Литература критического реализма. Судьбы критического реализма в литературе 80-90 гг. Новый этап развития реализма в творчестве художников старшего поколения (Л.Тол­стой, В.Короленко, А.Чехов). Поиски новых возможностей реализма в творчестве и критических работах В.Короленко. Творчество Л.Толстого и А. Чехова как выражение тенденций развития русского критического ре­ализма конца XIX – начала XX в. Творчество Л.Толстого как «зеркало русской революции». Особенности реализма позднего Л.Толстого. Новатор­ство художественной системы Чехова.

^ Тема 2. Творчество А.И.Куприна (І870 - І938 гг.). Куприн и традиции критического реализма XIX в. Традиции Л.Тол­стого и Л.Чехова. Демократические настроения, гуманизм А.И.Куприна. Раннее поэтическое творчество. Проза 90-х гг. Влияние Достоев­ского на прозу писателя («Впотьмах», «Лунной ночью», «Безумие», «Воро­бей»). Увлечение «психологией страстей». Странствия писателя по Украине и России. Очерки и рассказы А.Куприна 90-х гг. Влияние Ф.Решетникова, Д.Мамина-Сибиряка, В.Коро­ленко, Г.Успенского. Повесть «Молох» как итог творческих исканий Ку­прина в 90-е гг. Социально-психологический характер повести. Особен­ности художественного конфликта. Проблема «естественного человека» в творчестве писателя («Олеся»). Влияние И.Тургенева на «пейзажную живо­пись» А.Куприна.

Творчество А.Куприна начала 1900 гг. и в годы революции. Кон­кретизация социального содержания критики. Новые жанровые и стилевые особенности рассказов Куприна («В цирке», «Болото», «Мирное житие» и др.). «Проблемная» новелла и традиции позднего чеховского рассказа. Идеологический характер конфликта. Показ внутренней жизни героя, осо­знающего несправедливость окружающего миропорядка. От «проблемной» новеллы – к достижениям психологического реализма («Поединок»). Повесть «Поединок». Тема пробуждения социального сознания. Осо­бенности психологического реализма Куприна, романтические тенденции. Утопическая иллюзия о возможности переустройства мира без социальной борьбы.

^ Тема 3. Судьба реализма в творчестве Л. Андреева (1871 - 1919 гг.). Творчество Л.Андреева 90-х - начала 900-х гг. Влияние традиций русской демократической прозы (Г.Успенский, А.Левитов). «Чеховские темы» и отвлеченно-психологический характер их разработки в ранних произведениях Л. Андреева. Изображение жизни городской бедноты, людей «дна». Сентиментально-утопический гума­низм Андреева («Баргамот и Гараська», «Петька на даче», «Ангелочек»). Образ «маленького человека» в творчестве писателя. Возникновение про­блемы «подпольного сознания». Андреев и Достоевский. Влияние на Андре­ева А.Шопенгауэра, Э.Гартмана, Ф.Ницше. «Рассказ о Сергее Петровиче», «Стена», «Город». Недоверие к социальным и нравственным возможностям человека, философское осмысление судеб личности и человечества («Боль­шой шлем»). Иррационализм Л.Андреева («Мысль»).

^ Змістовий модуль 2. Специфика русского модернизма.
Тема 1. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОДЕРНИЗМА. Утверждение новой концепции художественного произведения. Перенесение акцента с изображаемого предмета на способ его истолкования. Идея самоценности искусства, творческого преображения художником реальности. Попытки возрождения мифологического мышления.

Понятие модернизма, декаданса и символизма. Символизм 1890-х гг. и младосимволизм 1900-х гг. Вл. Соловьев и формирование философских и эстетических воззрений символистов. Понимание искусства как интуитивного постижения мира.

^ Тема 2. Творчество Н.С. Гумилева (1886–1921). Теоретик акмеизма и основатель «Цеха поэтов». Ранняя романтическая лирика. Сборник «Путь конквистадоров» и «Романтические цветы». Книга стихов «Жемчуга». Брюсов и Гумилев: влияние и отталкивание. Эпический характер лирики Гумилева. Интерес к творчеству французских парнасцев, Бодлера, Верлена, русских поэтов – И. Анненского, В. Брюсова. Гумилев в журнале «Аполлон». Статья-манифест «Наследие символизма и акмеизм». Сборники «Чужое небо», «Колчан». «Огненный столп» – итог творческих исканий. Трагический пафос поздней поэзии. Влияние на творчество русских поэтов 20-х гг. Трагическая судьба поэта.

^ Тема 3. Творчество В.В. Маяковского (1893–1930). Революция 1905 г. и ее воздействие на формирование социального сознания. Поэтический дебют: стихи «Ночь», «Утро». Противоречия поэтической практики и футуристической теории («Пощечина общественному вкусу»). Трагедийно-протестующая тональность поэзии раннего Маяковского. Образ поэта-проповедника грядущего мятежа («Владимир Маяковский. Трагедия»). Поэма «Облако в штанах» как программное произведение. Маяковский-сатирик («Новый Сатирикон»). Мечта о гармоническом обществе будущего и гармоническом человеке. Фантастико-утопические формы ее воплощения. Жанры поэзии. Романтический пафос. Экспрессионистские тенденции в поэтике. Языковое новаторство. Связь с установкой на создание нового демократического искусства.Перестройка футуристического движения в 1920-е гг.
^ Змістовий модуль 3. Литература русского символизма.
Тема 1. Творчество А.А. Блока (1880–1921). Роль А. Блока в развитии русской поэзии XX в. Этапы развития мировоззрения и творчества.

Ранние стихи. Влияние В. Жуковского, А. Фета и Я. Полонского. Книга «Стихов о Прекрасной Даме». Мистическая романтика. Мотивы мистических предчувствий. Влияние поэзии и философии Вл. Соловьева.

Революция 1905 г. и кризис философского идеализма. Обострение внимания к общественной жизни. Сборник «Нечаянная радость». Столкновение реальности и романтической фантастики. «Снежная маска». Блок о роли и месте художника в жизни. Отрицание мистических основ искусства. Разрыв с символистами-мистиками.

^ Тема 2. Творчество А. Белого (1880–1934). Ранний этап творчества. Увлечение идеями Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, Вл. Соловьева. Поэтика «Симфоний». Попытка синтеза искусств. Сборник «Золото в лазури», стилевые особенности. Мистические чаяния и предвестия, романтическая автоирония.

Революция 1905 г. Кризис веры в мифологию Соловьева. Сборник стихов «Пепел». Темы сборника – революция, народ, Россия. Урбанистические мотивы.

^ Тема 3. Творчество К.Д. Бальмонта (1867–1942). К. Бальмонт – поэт импрессионистской стилевой тенденции. Заостренный аморализм первых стихотворных опытов. Программный индивидуализм ранней поэзии. Творческая эволюция. Декларация жизнеутверждения. От уныния к Солнцу. Сборники «Горящие здания» и «Будем как Солнце».

К. Бальмонт об «оргийском торжестве» в стихах сб. «Горящие здания». Космогоническая картина мира в сб. «Будем как Солнце», гимны стихиям. Мотив «проклятия человеком» в сб. «Литургия красоты. Стихийные гимны».Революционная поэзия Бальмонта 1900-х гг. Фольклорные и сектантские традиции в сборниках «Жар-птица. Свирель славянина», «Зеленый вертоград. Слова поцелуйные». К. Бальмонт – прозаик, критик, переводчик.Книга «Революционер я или нет?», неприятие большевизма.
^ Змістовий модуль 4. Специфика русской литературы 20-х годов 20 века.
Тема 1. Творческий путь М. Волошина. Основные мотивы лирики и поэм («Россия»). М. Волошин – литературный критик («Лики творчества»).

Поэзия Вл. Ходасевича. Сборники стихов «Молодость», «Счаст­ливый домик», «Путем зерна», «Тяжелая лира». Вл. Ходасевич – литера­турный критик. Сборник «Акрополь». 1. ^ Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

с.р.
л

п

лаб

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Судьба реализма в эпоху модерна. Неореализм.

Тема 1. Литература критического реализма

4

22
Тема 2. Творчество А.И.Куприна

6

2

2
2
Тема 3. Судьба реализма в творчестве Л. Андреева

4

22
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разом за змістовим модулем 1

14

6

2
6
Змістовий модуль 2. Специфика русского модернизма

Тема 4. Формирование и развитие модернизма

6

2

2
2
Тема 5. Творчество Н.С. Гумилева

8

2

4
2
Тема 6. Творчество В.В. Маяковского

6

24
Разом за змістовим модулем 2

20

6

6
8
Модуль 2

Змістовий модуль 3. Литература русского символизма

Тема 7. Творчество А.А. Блока

8

2

4
2
Тема 8. Творчество А. Белого

4

22
Тема 9. Творчество К.Д. Бальмонта

4

22
Разом за змістовим модулем 3

16

6

4
6
Змістовий модуль 4. Специфика русской литературы 20-х годов 20 века

Тема 10. Творческий путь М. Волошина

10

28
Разом за змістовим модулем 4

10

28ІНДЗ
-

-

--

-^

Усього годин


60

20

12
281   2   3   4   5

Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Співак І. Е., кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В. О
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча навчальна програма дисципліни "Автоматизація проектування...
Учебная дисциплина базируется на дисциплинах: "Цифровые эвм", "Моделирование", "Вычислительные комплексы, системы и сети", "Прикладная...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Бердянський...
Навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури протокол №1 від 29 серпня...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма за специалност: ”

Робоча програма навчальної дисципліни iconВключени са всички произведения от задължителната програма за дзи

Робоча програма навчальної дисципліни iconНа одобрените курсисти по програма енергоефект № име фирма град 1 Петко Райчев Акватерм оод


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница