Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень
Скачать 221.91 Kb.
НазваниеДисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень
Дата публикации11.03.2013
Размер221.91 Kb.
ТипДокументы
skachate.ru > Литература > Документы
Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі»
Вибіркові теми для індивідуальних досліджень

(Тематика докладів для практичних занять)


 1. Методологічні знання в педагогіці та методиці вивчення російської мови у вищій школі. Специфічні підходи до вивчення лінгвістичних і лінгводидактичних явищ.

 2. Мета, завдання, зміст і структура курсу «Методика вивчення російської мови у вищій школі». Значення методики для викладання російської мови у вищій школі.

 3. Передовий досвід і наукові дослідження в галузі методики викладання лінгвістичних дисциплін у вищих навчальних закладах.

 4. Методика російської мови у вищій школі як наука і навчальна дисципліна. Наукові засади структуризації навчального плану.

 5. Кредитно-модульна технологія викладання російської мови у вищій школі.

 6. Теоретичні засади модульного структурування змісту лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін у вищих навчальних закладах.

 7. Організація модульного вивчення циклу дисциплін.

 8. Контрольно-оцінний компонент модульної технології вивчення циклу дисциплін російської мови у вищій школі.

 9. Форми організації навчання у вищих навчальних закладах.

 10. Форми вивчення циклу дисциплін російської мови («Практикум з російської мови», «Ділова російська мова», «Сучасна російська мова», «Методика навчання російської мови в загальноосвітніх навчальних закладах», «Шкільний курс російської мови»).

 11. Форми навчання та форми організації навчання у вищих навчальних закладах. Тлумачення поняття «форми» в сучасній дидактиці.

 12. Методика підготовки і проведення лекцій.

 13. Місце практичних, семінарських, лабораторних занять в організації процесу вивчення циклу дисциплін російської мови.

 14. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі.

 15. Інтерактивні методики навчання.

 16. Тренінг-спілкування як педагогічна технологія.

 17. Процес формування методичної компетенції студентів-філологів у вищій школі.

 18. Процес формування методичної компетенції студентів-філологів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 19. Методи навчання та активізації пізнавальної діяльності студентів-філологів.

 20. Набуття студентами методичних знань, умінь і навичок.

 21. Самостійна робота студентів-філологів у системі навчального процессу.

 22. Сутність і зміст самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі.

 23. Мотивація самостійної роботи студентів-філологів..

 24. Організація та управління самостійною роботою студентів вищого навчального закладу.

 25. Форми організації самостійної роботи студентів.

 26. Методичне забезпечення й контроль самостійної роботи.

 27. Навчально-дослідна робота студентів з мовознавчих дисциплін у системі їх професійної підготовки.

 28. Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів-словеснкиків.

 29. Основи та технологія управління навчально-дослідною діяльністю студентів-філологів.

 30. Науково-дослідні роботи студентів Інституту філології та соціальних комунікацій.

 31. Підготовка студентів-філологів до написання курсової роботи.

 32. Особливості виконання наукової роботи з сучасної російської літературної мови.

 33. Специфіка науково-дослідної роботи з методики викладання російської мови.

 34. Захист науково-дослідної роботи.

 35. Методика підготовки та проведення лекцій з мовознавчих дисциплін в Інституті філології та соціальних комунікацій.

 36. Лекції: поняття, функції, принципи.

 37. Види лекцій.

 38. Методика підготовки лекції.

 39. Методика проведення лекції.

 40. Методика самоаналізу лекції.

 41. Організація практичної підготовки спеціалістів-філологів.

 42. Мета та завдання педагогічної практики студентів, які навчаються за програмою підготовки бакалавра та спеціаліста.

 43. Права й обов’язки студента практиканта. Зміст роботи керівника й методистів педагогічної практики.

 44. Зміст педагогічної практики студентів-філологів. Науково-дослідницька робота студента-практиканта.

 45. Методичні рекомендації з педагогічної практики.

 46. Форми і методи контролю проходження педагогічної практики. Методичні поради до підготовки та проведення уроків російської мови.

 47. Процес формування методичної компетенції студентів-філологів у вищій школі.

 48. Процес формування методичної компетенції студентів-філологів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 49. Методи навчання та активізації пізнавальної діяльності студентів-філологів.

 50. Набуття студентами методичних знань, умінь і навичок.


Практичні заняття

Блок завдань для перевірки засвоєного
^ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ


 1. Каковы цели и задачи обучения русскому языку в средней школе?

 2. Охарактеризуйте состав, структуру и содержание школьного курса русского языка.

 3. Как вы понимаете высказывание о том, что язык является не только предметом изучения, но и средством обучения? Аргументируйте свой ответ.

 4. Методологической основой книги Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного языка» является положение о нерасторжимом единстве родного языка с личностью ученика: «Родной язык так сросся с личностью каждого, что учить оному значит вместе и развивать духовные способности учащегося»*.

Какое значение имеет это высказывание для обучения русскому языку в современных условиях?

 1. Подготовьте сообщение на тему «Значение русского языка как учебного предмета в развитии личности».

6. Как русский язык в школьном изучении связан с другими школьными предметами? Приведите примеры.

 1. Подготовьте сообщение о структуре и содержании одной из школьных программ по русскому языку (по выбору).

 2. Как реализуются общедидактические принципы (научность, доступность, систематичность, прочность и др.) в программах по русскому языку? Докажите свое мнение конкретными примерами.

 3. Прочитайте высказывание известного русского педагога и методиста К.Д. Ушинского:

«Учение детей отечественному языку имеет три цели: во-первых, развить в детях ту врожденную душевную способность, которую называют даром слова; во-вторых, ввести детей в сознательное обладание сокровищами родного языка и, в-третьих, усвоить детям логику этого языка, т. е. грамматические его законы в их логической системе»**.

В чем видит К.Д. Ушинский залог успеха обучения, родному языку? Какие методические выводы следует сделать учителю на основании этого высказывания?

10. Законспектируйте основные направления работы по русскому языку в 5–9 классах, выделенные в объяснительной записке к «Программе по русскому языку к учебникам для 5–9 классов», составленой М.Т. Барановым, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанским.

11. Изучите «Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». Выпишите критерии оценки устных ответов и диктантов. Обратите особое внимание на критерии отбора материала для контрольных диктантов.

«В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках)»*.

Раскройте понятия повторяемых и однотипных ошибок.

 1. Какова цель обучения русскому языку в старших классах? Проанализируйте программы по русскому языку для старших классов**. Составьте рассказ об их структуре и содержании. Что объединяет эти программы? Чем они различаются?

 2. В объяснительной записке к программе по русскому языку для старших классов А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой отмечается:

«Изучение русского языка как национального достояния способствует духовно-нравственному становлению личности, создает условия для реализации творческих возможностей каждого ученика, содействует воспитанию любви и интереса к русскому языку как «явлению уникальному», «средству хранения и усвоения знаний, средоточию духовной культуры народа, основной форме проявления национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементу художественной литературы как словесного искусства» (Федеральный базовый компонент образования по русскому языку в основной общеобразовательной школе).

Включение в школьный курс русского языка этнокультуроведческого компонента ставит задачу рассмотрения на уроках русского языка особенностей употребления слова в произведениях художественной литературы, что создает условия для осуществления органической взаимосвязи в изучении русского языка и литературы»***.

Какой методический вывод следует из этого высказывания? Как оно соотносится с основными целями обучения русскому языку?

 1. Проанализируйте одну из программ компенсирующего обучения русскому языку для 5–9 классов (авторы М.М. Разумовская, Ю.Н. Гостева или Т.А. Костяева, Ю.С. Пичугов)*. Какова цель обучения русскому языку в классах с компенсирующим обучением? Чем отличается содержание этой программы от типовой программы по русскому языку?

 2. Известно, что содержание обучения (знания и умения) на разных
  этапах определяется целями и задачами обучения, возрастными
  особенностями учащихся. Проанализируйте с этих позиций темы
  (разделы), которые изучаются по ступенчатому принципу (в несколько этапов).

 3. Как расположены в программах темы по орфографии и пунктуации? В какие разделы они включены? На каком основании?^ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ


 1. Назовите действующие учебники и учебные пособия по русскому языку, охарактеризуйте их с точки зрения функций, структуры и содержания.

 2. Методический аппарат учебника включает следующие составляющие:

 • различные способы предъявления учебной информации (индуктивный, дедуктивный, индуктивно-дедуктивный);

 • выделение материала для запоминания, наблюдения, для самостоятельной работы и т. д.;

 • образцы выполнения заданий, способы рассуждения, примеры применения правила и др.;

 • наличие различных типов упражнений, способствующих осознанию языковых единиц и формированию умений использовать единицы языка в речи;

 • регулярное повторение изученного материала;

 • использование разнообразного наглядного и справочного материала*.

Проанализируйте один из учебников русского языка (по выбору), характеризуя его методическую систему. Какие способы подачи материала вам известны? От каких условий зависит способ подачи учебного материала в учебнике?

 1. Охарактеризуйте один из учебников с точки зрения реализации
  принципа преемственности между классами, отдельными разделами или темами курса.

 2. Проанализируйте один из разделов учебника по русскому языку (по выбору), выделив:

 • термины (отдельно простые и составные), понятия, определения; орфографические и пунктуационные правила;

 • структуру и содержание теоретического материала;

 • виды, последовательность, речевую направленность упражнений;

 • воспитательную значимость дидактического материала.

5. Приведите примеры заданий и упражнений из учебника по русскому языку (по выбору), формирующих:

 • языковую компетенцию учащихся;

 • лингвистическую компетенцию учащихся;

 • коммуникативную компетенцию учащихся;

 • культуроведческую компетенцию учащихся.

 1. Как реализуются в школьных учебниках по русскому языку программы развития речи учащихся? Приведите примеры.

 2. В учебники русского языка вводятся сведения об известных русских лингвистах: А.X. Востокове, В.И. Дале, Д.Н. Ушакове, Л.В. Щербе, В.В. Виноградове и др.

С какой целью это делается? Что бы вы добавили, рассказывая об этих ученых? Подготовьте рассказ об одном из языковедов, который можно было бы использовать на уроке как дополнительный материал.

8. Прочность усвоения языкового материала обеспечивается систематическим повторением изученного. В методике выделяются следующие виды повторения: попутное, опорное, специальное (см. с. 70-71).

Проанализируйте учебники на предмет выявления в них материала для различных видов повторения. Свои наблюдения запишите.

9. Внимательно изучите раздел «Повторение изученного в начальной школе» в учебнике для 5 класса и на этой основе составьте сообщение о том, на какие знания, умения и навыки учеников, закончивших начальную школу, учитель может опираться.

10. Подготовьте краткий сравнительный анализ учебников по русскому языку для старших классов. Что их объединяет? Чем они различаются? Каково назначение этих учебников?

11. Подготовьте сообщение о школьных словарях по следующей схеме:

 • автор, название словаря;

 • назначение словаря;

 • построение словаря;

 • как пользоваться словарем.

12. Прочитайте определение предложения в учебниках для 5 класса
и для 8 класса.

5 класс: «Предложение является главным средством выражения мысли»*.

8 класс: «Предложение – это основная синтаксическая единица, которая имеет грамматическую основу и поэтому приспособлена для общения. Предложение обладает смысловой и интонационной законченностью; является минимальной единицей высказывания»**.

Чем они различаются? Как вы думаете почему?

13. Общие требования к построению системы упражнений можно свести к следующему:

«Необходимо так строить упражнения, чтобы искомая грамматическая форма сама не «бросалась в глаза» учащихся, чтобы для них оставалась возможность выбора, сопоставления, возможность слияния данной формы с другими, сходными в каком-нибудь отношении. Это заставит учащихся не механически выполнять работу, а думать и сознательно принимать то или иное решение».

Какой методический вывод следует из этого высказывания?

^ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дайте определение понятий «метод» и «прием». Какие классификации методов и приемов существуют в дидактике и методике?

2. На какие основания опирается классификация методов обучения
А.В. Дудникова? Какие методы и приемы выделены в этой классификации? Приведите примеры их использования.

3. Укажите основные положения классификации методов обучения
Л.П. Федоренко. Перечислите методы и приемы, предложенные в этой классификации. Приведите примеры их использования.

4. В чем суть проблемной ситуации? Какова ее роль в достижении образовательных целей? Подберите из школьного учебника примеры проблемных заданий, подготовьте к ним методический комментарий.

5. Одним из общедидактических принципов является связь теории с практикой. Как реализуется этот принцип в процессе обучения русскому языку? Покажите это на конкретном примере, используя школьный учебник русского языка.

^ 6. Какую работу по русскому языку можно назвать самостоятельной? Почему? Подберите дидактический материал для подтверждения своих выводов.

7. Русcкий физиолог И.П. Павлов писал: «Мышление непременно начинается с ассоциаций, с синтеза, затем идет соединение работы синтеза с анализом».

Раскройте смысл этого положения применительно к преподаванию русского языка в школе.

8. Проанализируйте следующий фрагмент урока. Укажите, какие методы использованы. Назовите условия, от которых зависит реализация на уроке того или иного метода.

 • Прочитайте текст.

Летом росли, поспешно и сочно, буйные, темно-зеленые тра­вы. Днем светило солнце с синего и влажного Неба. Ночи были белыми, и тогда казалось, что неба нет совсем: растворялось оно в бледной мгле. Ночи были короткими и белыми, все время алели слитые зори – вечерняя и утренняя – и ползли зыбкие туманы над землей. Крепко, поспешно шла жизнь, чуя, что дни ее коротки. (По Б. Пильняку)

 • Выделите в тексте простые и сложные предложения. Сколько частей входит в каждое сложное предложение? Как вы это определили?

Ученики отвечают, что для этого им было необходимо выделить грамматические основы предложений – найти подлежащее и сказуемое.

 • Чем различаются простые и сложные предложения?

Ученики отвечают, что сложные предложения состоят из нескольких частей (имеют несколько грамматических основ).

9. Какой метод (сообщение, беседа или чтение учебника) наиболее оправданы при объяснении следующих тем:

 • обозначение мягкости согласных на письме;

 • понятие о фразеологизмах;

 • приставка как значимая часть слова;

 • разносклоняемые имена существительные;

 • страдательные причастия прошедшего времени;

 • правописание не с прилагательными;

 • знаки препинания в сложносочиненных предложениях.

Обоснуйте свою точку зрения.

■ Рассмотрите таблицу, в которой указаны способы выражения подлежащего. Подберите свои примеры и запишите их.

10. Прочитайте дидактический материал. Определите его тему и класс, для которого он предназначен. Какие методы вы используете, чтобы представить этот материал учащимся?

■ Рассмотрите таблицу, в которой указаны способы выражения подлежащего. Подберите свои примеры и запишите их.

Способ выражения подлежащего


Примеры


1. Имя существительное в им. п.:


2. Местоимение в им. п.:

личные местоимения:
вопросительные местоимения:

относительные местоимения (в придаточной части сложноподчиненных предложений):
неопределенные местоимения:

отрицательные


определительные местоимения (в значении существительного):
3. Имя прилагательное:

4. Причастие:


5. Имя числительное:

количественное:
порядковое:

6. Наречие:

7. Инфинитив (обычно стоит в предложении на первом месте):
8. Словосочетание:


9. Междометие:

Стоят деревья у воды, и полдень с дерева крутого закинул облака в пруды, как переметы рыболова. (Б. Пастернак)
Я люблю этот город вязевый... (С. Есенин)
Кто не заключал таких условий с своей совестью? (М. Лермонтов)
В доме, что напротив, затихла музыка. (А. Чехов)

Пусть кто-то еще отдыхает на юге и нежится в райском саду. (А. Ахматова)
Ничто не нарушало спокойствия и наслаждений счастливого острова. (В. Одоевский)
Все очнется в памяти невольно, отзовется в сердце и крови (Н. Рубцов)
Семейные мои всем довольны (К. Федин)
Провожавшие возвращались домой (И. Бунин)


Пять – это количественное числительное

Замедленно падал пятый. Шестой оставался стоять. (А. Сурков)
И вот наступило многожданное послезавтра. (К. Федин)
Учить других – это значит всегда учиться самому. (Пословица)
Некоторые из художников предложили устроить театр (В. Одоевский)
Вот раздалося «ау» вдалеке. (Н. Некрасов)


■ Какие из частей сложных предложений соотносятся с односоставными, а какие – с двусоставными предложениями?

Ученики выделяют части сложных предложений, которые соотносятся с односоставными предложениями (тогда казалось; неба нет совсем).

■ Как связаны части сложных предложений?

Ученики указывают средства связи: сочинительный союз и; подчинительный союз что; интонация. Кроме того, все части сложных предложений связаны по смыслу.

■ Какие предложения (простые или сложные) содержат больший объем информации?

Школьники отмечают, что сложные предложения содержат больший объем информации.

Итак, предложение, имеющее две или более грамматических основ, называется сложным. Части сложного предложения образуют смысловое, структурное и интонационное единство. В них выражена более сложная мысль, чем в простых предложениях.

Части сложного предложения могут быть связаны с помощью подчинительных или сочинительных союзов, союзных слов (местоимений и местоименных наречий), а также бессоюзным способом (с помощью интонации). В соответствии с этим все сложные предложения делятся на две группы: союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) и бессоюзные.

Сложное предложение

союзные

сложносочиненные

бессоюзные

сложноподчиненные

11. Проанализируйте упражнения в школьном учебнике русского языка по конкретной теме. Укажите, к какому типу они относятся. Какова их роль в освоении школьниками языкового материала? (Тема и учебник выбираются самостоятельно.)

^ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Рассмотрите структуру всех типов уроков и сформулируйте микроцели каждого этапа уроков разного типа.

2. Подготовьте конспект урока каждого типа и проанализируйте его, используя предложенные вопросы (смотри 3 вопрос плана).

3. Прочитайте следующее высказывание: «Тема урока определяет его специальные цели, дидактический же материал – упражнения из учебника, события внутриклассной или внутришкольной жизни – определяет общепредметные цели урока».

Определите специальные и общепредметные цели уроков, темы которых: «Однозначные и многозначные слова», «Правописание числительных», «Корень как значимая часть слова», «Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами».

4. В учебнике русского языка для 8 класса в § 17 «Подлежащее» представлен такой теоретический материал:

Подлежащее – это главный член двусоставного предложения, называющий то, о чем говорится в предложении.

Подлежащее отвечает на вопросы именительного падежа кто? что?

Подлежащее может обозначать самые различные предметы, явления действительности и абстрактные понятия.

В роли подлежащего могут выступать все части речи.

Например: Хорошее лежит, а худое по дорожке бежит. Один в поле не воин. (Поел.) Что-то давило ему голову и грудь. (А. Чехов.) Днем приходили отдыхающие. (К. Паустовский.) Любитьзначит жить жизнью того, кого любишь. (Л. Толстой.)

Подлежащее может быть выражено словосочетаниями (в том числе и неразложимыми).

^ В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. (М. Лермонтов.) Небо коптить – жить бесцельно.

Проанализируйте этот учебный материал и на его основе подготовьте конспект урока объяснения обозначенной темы. Какие вопросы вы используете для активизации деятельности учащихся?

5. В учебнике-практикуме для старших классов (авторы А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова) ученикам предложено такое задание:

■ Подготовьтесь к уроку-семинару на тему «Состав слова. Способы словообразования».

Предлагаются основные вопросы:

– Части слов (морфемы) и их функции.

– Как выделить окончание?

– Однокоренные слова.

– Основные способы образования слов.

Выполните задания:

● Подберите по десять примеров слов разных частей речи; отметьте изменяемые слова и неизменяемые слова.

● Подберите с помощью этимологического словаря примеры слов, которые к настоящему времени перестали быть однокоренными со словами, от которых они образованы.

● А как подготовитесь к такому уроку вы? Составьте конспект.

6. Проанализируйте фрагмент обобщающего урока по разделу «Лексика» с использованием дидактической игры в 5 классе. (Дидактическая игра на уроке стимулирует развитие устойчивого интереса к учебному предмету, формирование прочных знаний, умений и навыков, способствует развитию личностных проявлений школьников. Чтобы игра прошла успешно, школьники должны уметь опираться на уже приобретенные знания.)

На уроке ставятся следующие цели: обобщение и расширение сведений о лексическом значении слова, однозначных и многозначных словах, синонимах, антонимах, омонимах; совершенствование коммуникативных умений и навыков, связанных с употреблением слова в речи, с развитием творческих способностей учащихся; воспитание любви к урокам родного языка.

В процессе изучения раздела «Лексика» учащиеся путешествуют по княжеству Лексикология. Карта с ущельем Однозначных слов, плоскогорьем Многозначных слов, долиной Антонимов, равниной Синонимов, Омонимической низменностью и другие висит в классе постоянно.

Класс делится на 3 команды, каждая из которых выбирает капитана. Ведущий (ассистент) составляет маршрут заключительного путешествия по княжеству.

1-я команда «Антонимы» отправляется из долины Антонимов; 2-я команда «Синонимы» с равнины Синонимов, 3-я команда «Омонимы» выходит с Омонимической низменности. Место встречи команд, где пройдет итоговый отчет, столица Лексикологии город Лексикоград. Каждая команда имеет свои ориентиры: слова, словосочетания, предложения, тексты, расположенные на карте.

По дороге команды должны собрать сведения о жителях княжества, чтобы получить более полную информацию о местности, которую они представляют.

Игра проходит в два этапа. Первый этап коллективный. Чтобы добраться до Лексикограда, каждой команде необходимо безошибочно выполнить ряд заданий.

1-я команда собирает сведения об антонимах.

Задания.

1. К следующим словам подберите слова-антонимы. Определите их лексические значения по толковому словарю: правда, праздники; жестокий, щедрый; принести, говорить; вместе, громко, ближе.

Проверьте правильность выполнения задания по словарю антонимов.

Составьте словосочетания с противоположным значением, подберите к ним синонимы: легкая ноша, легкая задача, легкий ветер.

Найдите в предложениях антонимы. Укажите, к каким частям речи они относятся, какими членами предложения являются.

1. Ученье в счастье украшает и в горе утешает. (Пословица) 2. Поздно возвращаюсь я домой, много прожил, а сказал немно­го. (В. Луговской) 3. Мы связаны и с прошлым, и с грядущим, и нет начала нам, и нет конца. (В. Алатырцев) 4. У сильного всегда бессильный виноват. (И. Крылов)

4. Выпишите из текста предложения с антонимами. Укажите их значение. Какую функцию выполняют антонимы в речи?

Странный в сентябре лес – в нем рядом и весна, и осень. Поблекшие травы и зацветающие цветы. Теплое солнце и холодный ветер. Увядание и расцвет. И грустно, и радостно. (По Н. Сладкову)

5. Составьте два предложения с использованием антонимов.

Для других команд предлагаются аналогичные задания, в соответ­ствии с направлением их движения.

В процессе путешествия учащиеся могут делать остановки (привалы), чтобы пополнить свой багаж знаний (если в этом есть необходимость) дополнительными материалами (они находятся в конвертах на карте по направлению к месту следования). Каждая такая остановка фиксируется ведущим.

Команда, правильно выполнившая все задания, добравшаяся до Лексикограда без остановок, становится победителем первого этапа путешествия.

Второй этап соревнования проходит в Лексикограде (у карты), где капитан и его ассистент делают сообщение по своей теме, подкрепляя рассказ примерами из заданий первого этапа. В итоге побеждает команда, которая не допустила в отчете ни одной ошибки.

Выскажите свое мнение об эффективности таких уроков. Что, по-вашему, здесь надо поменять, добавить? Составьте конспект урока введения новых знаний с использованием игры.

Одним из видов контрольных уроков является урок-зачет. Успешность такого урока во многом зависит от подготовительной работы как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. В частности, учитель заранее знакомит учеников с перечнем знаний и умений по теме. Рассмотрите такой пример.

В начале изучения темы «Обособленные члены предложения» (8 класс) ученики сделали в своих тетрадях такие записи:


Уметь

Знать

1) определение понятий: обособление; обособленные определения, приложения, обстоятельства, дополнения; уточняющие члены предложения;
2) правила постановки знаков препинания при обособлении членов предложения;
3) об употреблении обособленных членов предложения в различных стилях речи и возможности их замены синонимическими конструкциями


1) производить синтаксиче­ский разбор предложений с обособленными членами;


2) ставить знаки препинания
в предложениях с обособлением;

3) использовать в речи предложения с обособленными членами и их синтаксическими синонимами;

4) интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами


7. Составьте фрагмент урока-зачета, определив комплекс знаний и умений учащихся по теме: «Однородные члены предложения», «Имя прилагательное как часть речи», «Общая характеристика стилей речи» (на выбор).

8. Проанализируйте фрагмент урока-повторения «Русский язык и разделы науки о языке» (5 класс)*.

Урок связывается с понятием беседы и воспитательной задачей: «Учись беседовать». На таком уроке можно дать оба заголовка и подобрать эпиграф. Слово беседа имеет ряд однокоренных, которые школьники легко подбирают и оформляют следующую запись:

беседа

беседовать собеседник собеседование побеседовать

беседовавшие

беседуя

Чтобы выявить лексическое значение слова, можно поставить вопрос: ^ Искусство вести беседу – как понимать это выражение? и записать ответ: искусство вести беседу это значит: 1) говорить о важном; 2) говорить то, что знаешь; 3) спрашивать о непонятном; 4) слушать собеседника; 5) выявлять суть предмета обсуждения.

Могут быть поставлены и другие вопросы: Что может быть предметом беседы? Что важнее для хорошей беседы? В каком случае беседа оказывается бесцельной? и др.

Далее определяется цель грамматической работы на уроке:

– Побеседуем с вами, ребята, о русском языке и разделах науки о языке. Каков предмет беседы? Что вы знаете о...? (учитель задает ряд вопросов, важных для повторения материала).

При проведении беседы можно использовать эпиграфы к главам учебника, в которых говорится о языке и его значении в жизни человека, общества. Проводится беседа по этим материалам. Общий вывод по уроку о языке и овладении языком подскажут высказывания К.Д. Ушинского, В.Г. Короленко, Д.С. Лихачева.

Природа страны и история народа, отражаясь в душе человека, вы­ражались в слове. Человек исчезал, но слово, им созданное, оставалось бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей народного языка; так что каждое слово языка, каждая его форма есть результат мысли и чув­ства человека, через которые отразилась в слове природа страны и история народа. (К.Д. Ушинский)

Слово дано человеку не для самоудовлетворения, а для воплоще­ния и передачи той мысли, того чувства, той доли истины и вдохнове­ния, которым он обладает, другим людям. (В.Г. Короленко)

Учиться говорить и писать нужно все время. Язык самое выразительное, чем человек обладает, и, если он перестанет обращать внимание на свой язык, а станет думать, что он овладел им уже в достаточной мере, он станет отступать. За своим языком – устным и письменным надо следить постоянно. (Д.С. Лихачев)

Возьмите за основу этот материал и составьте конспект урока на предложенную тему. Какую цель вы поставите на уроке?

9. Используя это упражнение, подготовьте конспект урока. Тему тип и цель урока определите самостоятельно.

■ Спишите, раскрывая скобки.

I. 1. (Не) давши слова, крепись, а давши, держись. 2. (Не) зная брода, (не) суйся в воду. 3. (Не) убив медведя, шкуры не продают. 4. (Не) поглядев в святцы, да и бух в колокола. (Пословицы.)

П. 1. Дождь лил (не) переставая; (не) умолкая бились волны о прибрежные скалы. 2. Лесник замолчал, (не) доумевая по поводу внезапного исчезновения своего собеседника. 3. Затаившись, (не) шевелясь, охотник следил за опасным зверем. 4. Вся семья трудилась (не) покладая рук, стремясь вовремя управиться с полевыми работами. 5. Проводник раздражался, (не) годуя на недисциплинированность геологов. 6. Мы можем идти по широким равнинам, идти, (не) встречаясь в пути.

Похожие:

Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень iconНавчальні плани філологічних спеціальностей передбачають проведення...
Об'єднання в одному випробуванні цих дисциплін забезпечує не тільки перевірку знання чотирьох самостійних предметів, але й вміння...
Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень iconДисципліна «Сучасні технології викладання російської мови»
Педагогічні технології : теорія та практика : [навч метод посібник] / [за ред проф. М. В. Гриньової]. – Полтава : асмі, 2006. – 230...
Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень iconДисципліна «Методика навчання російської мови» Питання до заліку
Методическое наследие. Вклад выдающихся отечественных методистов в развитие методической мысли
Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень iconНавчальна дисципліна
Бевз Г. П. Методика викладання математики. Навч посіб. 3-тє вид., перероб. І доповн. К.: Вища шк. 1989. 367 с
Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень icon● Урок по изучению наречия
Тема Шкільний курс фразеології російської мови, методика його навчання в умовах близькоспорідненої двомовності
Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень iconБилет 1
В россии в процессе перехода к рыночной экономике разрыв между теми кто разбогател, и теми
Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень iconМетодика ведення занять в умовах програмного керування Проблеми програмованого...
Розробка методики вивчення теми «Розклад многочленів на множники» в умовах програмного керування з використанням Mathcad Prime
Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень iconДисципліна: «Технологія полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості»

Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень icon№232b танец для маленьких (от 2 до 6 лет). Методика и постановки
«Апельсин». Методика и постановки выдержаны в современном эстрадном характере и подойдут как для педагогов, ведущих «подготовительные...
Дисципліна «Методика викладання російської мови у вищій школі» Вибіркові теми для індивідуальних досліджень iconДисципліна: технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница