Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница9/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33

ДСТУ ISO 15799:2005 Якiсть грунту. Настанови щодо встановлення екотоксикологiчної характеристики грунтiв та грунтових матерiалiв (ISO 15799:2003, IDT)

ДСТУ ISO 15800:2005 Якiсть грунту. Характеристика грунту щодо експозицiї людини (ISO 15800:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 15831:2007 Одяг захисний. Фiзiологiчне оцiнювання вимiрюванням теплоiзоляцiї на тепловому манекенi (EN ISO 15831:2004, IDT)

ДСТУ ISO 15839:2007 Якiсть води. Датчики та устатковання для аналiзування води. Технiчнi вимоги та випробування характеристик (ISO 15839:2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 15846:2003 Продукцiя, що постачається до районiв Далекої Пiвночi та прирiвняних до них мiсцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберiгання (ГОСТ 15846-2002, IDT)

ДСТУ ISO 15873:2007 Iригацiйне устаткoвання. Диференцiйнi iнжектори типу Вентурi для вприскування рiдких добавок пiд тиском (ISO 15873:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 15902.2:2006 (ИСО 9073-2:1995) Полотна нетканi. Методи визначення структурних характеристик (ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995), IDT; ISO 9073-2:1995, NEQ)

ДСТУ ISO 15903:2004 Якiсть грунту. Форма запису iнформацiї щодо грунту й дiлянки (ISO 15903:2002, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15946-1:2006 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Криптографiчнi методи, що грунтуються на елiптичних кривих. Частина 1. Загальнi положення (ISO/IEC 15946-1:2002, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15946-3:2006 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Криптографiчнi методи, що грунтуються на елiптичних кривих. Частина 3. Установлення ключiв (ISO/IEC 15946-3:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15967:2006 Пряме вiдновлення залiза. Брикети залiзоруднi, одержанi гарячим брикетуванням. Визначення мiцностi у барабанi (ISO 15967:2000, IDT)

ДСТУ ISO 16028:2004 Гiдроприводи об'ємнi. Муфти швидкорознiмнi без виступового елемента для тискiв вiд 20 МПа (200 бар) до 31,5 МПа (315 бар). Технiчнi умови (ISO 16028:1999, IDT)

ДСТУ ISO 16030:2006 Пневмоприводи. З'єднання пневмоприводiв. Отвори та укручуванi кiнцi (ISO 16030:2001, IDT)

ДСТУ ISO 16050:2007 Продукти харчовi. Визначення афлатоксину В1, B2, G1 та G2 у зернових культурах, горiхах та продуктах їх перероблення. Метод високоефективної рiдинної хроматографiї (ISO 16050:2003, IDT)

ДСТУ ISO 16063-1:2006 Методи калiбрування перетворювачiв вiбрацiї та удару. Частина 1. Основнi положення (ISO 16063-1:1998, IDT)

ДСТУ ISO 16063-21:2006 Методи калiбрування давачiв вiбрацiй i удару. Частина 21. Калiбрування давачiв вiбрацiй методом порiвняння з еталонним давачем (ISO 16063-21:2003, IDT)

ДСТУ ISO 16063-22:2006 Методи калiбрування давачiв вiбрацiй i удару. Частина 22. Калiбрування давачiв удару методом порiвняння з еталонним давачем (ISO 16063-22:2005, IDT)

ДСТУ ISO 16072:2005 Якiсть грунту. Лабораторнi методи визначення мiкробного дихання грунту (ISO 16072:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 16080:2004 Лососi далекосхiднi солонi. Технiчнi умови (ГОСТ 16080-2002, IDT)

ДСТУ ISO 16133:2005 Якiсть грунту. Настанови щодо складання та виконання монiторингових програм (ISO 16133:2004)

ДСТУ ISO 16140:2006 Мiкробiологiя харчових продуктiв та кормiв для тварин. Протокол валiдацiї альтернативних методiв (ISO 16140:2003, IDT)

ДСТУ ISO 16221:2007 Якiсть води. Настанови щодо визначення здатностi до бiологiчного розкладання в морському середовищi (ISO 16221:2001, IDT)

ДСТУ ISO 16269-7:2006 Статистичне опрацювання даних. Частина 7. Медiана. Оцiнювання i довiрчi iнтервали (ISO 16269-7:2001, IDT)

ДСТУ ISO 16387:2005 Якiсть грунту. Визначення впливу забруднювачiв на вiдтворювання та виживання черв'яка Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) (ISO 16387:2004, IDT)

ДСТУ ISO 16426:2007 Крiпильнi вироби. Системa забеспечування якостi (ISO 16426:2002, IDT)

ДСТУ ISO 16586:2005 Якiсть грунту. Визначення об'ємної вологостi грунту за вiдомою щiльнiстю складення на суху масу. Гравiметричний метод (ISO 16586:2003, IDT)

ДСТУ ISO 16589-1:2006 Манжети з термопластичними ущiльнювальними елементами для валiв. Частина 1. Номiнальнi розмiри та допуски (ISO 16589-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO 16589-2:2006 Манжети з термопластичними ущiльнювальними елементами для валiв. Частина 2. Словник термiнiв (ISO 16589-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 16589-3:2006 Манжети з термопластичними ущiльнювальними елементами для валiв. Частина 3. Зберiгання, поводження та установлювання (ISO 16589-3:2001, IDT)

ДСТУ ISO 16589-4:2006 Манжети з термопластичними ущiльнювальними елементами для валiв. Частина 4. Випробування для визначення робочих характеристик (ISO 16589-4:2001, IDT)

ДСТУ ISO 16589-5:2006 Манжети з термопластичними ущiльнювальними елементами для валiв. Частина 5. Визначення видимих дефектiв (ISO 16589-5:2001, IDT)

ДСТУ ISO 16664:2005 Аналiз газiв. Поводження з повiрочними газами та газовими сумiшами. Настанови (ISO 16664:2004, IDT)

ДСТУ ISO 16703:2007 Якiсть грунту. Визначення вмiсту вуглеводiв у промiжку вiд С10 до С40 методом газової хроматографiї (ISO 16703:2004, IDT)

ДСТУ ISO 16712:2007 Якiсть води. Визначення гострої токсичностi морських або естуарiєвих вiдкладень на амфiподах (ISO 16712:2005, IDT)

ДСТУ ISO 16772:2005 Якiсть грунту. Визначення ртутi в грунтових екстрактах царською водкою методом атомної спектрометрiї холодної пари або атомнофлуоресцентної спектрометрiї холодної пари (ISO 16772:2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 16773:2004 (ИСО 5453:1980) Феронiобiй. Технiчнi вимоги та умови постачання (ГОСТ 16773-2003 (ИСО 5453:1980), IDT)

ДСТУ ISO 16873:2006 Гiдроприводи об'ємнi. Реле тиску. Стиковi площини (ISO 16873:2002, IDT)

ДСТУ ISO 16931:2007 Жири твариннi i рослиннi та олiї. Метод визначення полiмеризованих триглiцеридiв iз використанням високоефективної ексклюзiйної хроматографiї (ВЕЕХ) (ISO 16931:2001, IDT)

ДСТУ ISO 16936-4:2007 Скло в будiвництвi. Скло для захисту вiд силової дiї. Частина 4. Випробування i класифiкацiя скла за тривкiстю щодо маятникового удару в умовах рiзних температур та впливу вогню (ISO 16936-4:2005, IDT)

ДСТУ ISO/TS 16949:2005 Системи управлiння якiстю. Специфiчнi вимоги до виробникiв автотранспортних засобiв та запасних частин i приладдя до них щодо застосування ISO 9001:2000 (ISO/TS 16949:2002, IDT)

ДСТУ ISO 16984:2006 Плити деревнi. Визначення межi мiцностi щодо розривання перпендикулярно до площини плити (ISO 16984:2003, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцiнювання вiдповiдностi. Словник термiнiв i загальнi принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцiнювання вiдповiдностi. Загальнi вимоги до органiв акредитацiї, що акредитують органи оцiнювання вiдповiдностi (ISO/IEC 17011:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17020-2001 Загальнi критерiї щодо дiяльностi органiв рiзних типiв, що здiйснюють iнспектування (ISO/IEC 17020:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17024:2005 Оцiнювання вiдповiдностi. Загальнi вимоги до органiв, що здiйснюють сертифiкацiю персоналу (ISO/IEC 17024:2003, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальнi вимоги до компетентностi випробувальних та калiбрувальних лабораторiй (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 Оцiнювання вiдповiдностi. Загальнi вимоги до знаку вiдповiдностi третьої сторони (ISO/IEC 17030:2003, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17040:2007 Оцiнювання вiдповiдностi. Загальнi вимоги до рiвноправного оцiнювання органiв оцiнювання вiдповiдностi та органiв акредитацiї (ISO/IEC 17040:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцiнювання вiдповiдностi. Декларацiя постачальника про вiдповiднiсть. Частина 1. Загальнi вимоги (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 Оцiнювання вiдповiдностi. Декларацiя постачальника про вiдповiднiсть. Частина 2. Пiдтверджувальна документацiя (ISO/IEC 17050-2:2004, IDT)

ДСТУ ISO 17082:2006 Пневмоприводи. Пневмоапарати. Iнформацiя, яку треба включaти у документацiю постачальника (ISO 17082:2004, IDT)

ДСТУ ISO 17101:2006 Сiльськогосподарськi машини. Косарки ротацiйнi та косарки-подрiбнювачi. Випробування на викидання предметiв i умови приймання (ISO 17101:2004, IDT)

ДСТУ ISO 17103:2006 Сiльськогосподарськi машини. Косарки ротацiйнi та косарки-подрiбнювачi. Методи випробування i умови приймання захисних фартухiв (ISO 17103:2003, IDT)

ДСТУ ISO 17123-2:2006 Оптика та оптичнi прилади. Методики випробування геодезичних та знiмальних приладiв у польових умовах. Частина 2. Нiвелiри (ISO 17123-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 17123-3:2006 Оптика та оптичнi прилади. Методики випробування геодезичних та знiмальних приладiв у польових умовах. Частина 3. Теодолiти (ISO 17123-3:2001, IDT)

ДСТУ ISO 17123-6:2006 Оптика та оптичнi прилади. Методики випробування геодезичних та знiмальних приладiв у польових умовах. Частина 6. Лазери обертовi (ISO 17123-6:2003, IDT)

ДСТУ ISO 17126:2007 Якiсть грунту. Визначення впливу забрудникiв на флору грунту. Спостережний дослiд на проростання насiння салату (Lactuca sativa L.) (ISO 17126:2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 17139:2004 Скловолокно. Ровiнги. Технiчнi умови (ГОСТ 17139-2000, IDT)

ДСТУ ISO 17155:2005 Якiсть грунту. Визначення чисельностi та активностi грунтової мiкрофлори iз застосуванням кривих дихання (ISO 17155:2002, IDT)

ДСТУ ISO 17202:2007 Матерiали текстильнi. Визначення крутiння в одиночнiй штапельнiй пряжi методом розкручування/скручування (ISO 17202:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 17216:2004 Чистота промислова. Класи чистоти рiдин (ГОСТ 17216-2001, IDT)

ДСТУ ISO 17227:2005 Шкiра. Фiзико-механiчнi випробування. Визначення стiйкостi шкiри до гарячого сушiння (ISO 17227:2002, IDT)

ДСТУ ISO 17233:2007 Шкiра. Фiзико-механiчнi випробування. Визначення трiщин лицьового шару за пониженої температури (ISO 17233:2002, IDT)

ДСТУ ISO 17235:2007 Шкiра. Фiзико-механiчнi випробування. Визначення еластичностi (ISO 17235:2002, IDT)

ДСТУ ISO 17236:2007 Шкiра. Фiзико-механiчнi випробування. Визначення напрямку залишкового подовження (ISO 17236:2002, IDT)

ДСТУ ISO 17269:2007 Шини для легкових автомобiлiв. Методи вимiрювання обводу кочення. Новi шини пiд навантагою (ISO 17269:2000, IDT)

ДСТУ ISO 17313:2007 Якiсть грунту. Визначення гiдравлiчної провiдностi насичених поруватих матерiалiв iз застосуванням гнучкостiнкового пермеаметра (ISO 17313:2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (ИСО 3419-81) Деталi трубопроводiв безшовнi приварнi з вуглецевої i низьколегованої сталi. Вiдводи крутовигнутi типу 3D (R~1,5 DN). Конструкцiя (ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81), IDT)

ДСТУ ГОСТ 17376:2003 (ИСО 3419-81) Деталi трубопроводiв безшовнi приварнi з вуглецевої i низьколегованої сталi. Трiйники. Конструкцiя (ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81), IDT)

ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ИСО 3419-81) Деталi трубопроводiв безшовнi приварнi з вуглецевої i низьколегованої сталi. Переходи. Конструкцiя (ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81), IDT)

ДСТУ ГОСТ 17379:2003 (ИСО 3419-81) Деталi трубопроводiв безшовнi приварнi з вуглецевої i низьколегованої сталi. Заглушки елiптичнi. Конструкцiя (ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81), IDT)

ДСТУ ГОСТ 17380:2003 (ИСО 3419-81) Деталi трубопроводiв безшовнi приварнi з вуглецевої i низьколегованої сталi. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81), IDT)

ДСТУ ISO 17380:2007 Якiсть грунту. Визначення загального цiанiду та легко вивiльнюваного цiанiду. Метод аналiзування в постiйному потоцi (ISO 17380:2004, IDT)

ДСТУ ISO 17381:2007 Якiсть води. Вибiр та застосування апробованих методiв випробування для аналiзування води (ISO 17381:2003, IDT)

ДСТУ ISO 17504:2005 Покриття текстильнi для пiдлоги. Метод визначення цiлiсностi вовняного волокна стиральним приладом (ISO 17504:1999, IDT)

ДСТУ ISO 17612:2007 Сiльськогосподарськi i лiсогосподарськi трактори i машини. З'єднувач електричний допомiжний на робочому мiсцi оператора (ISO 17612:2004, IDT)

ДСТУ ISO 17637:2003 Неруйнiвний контроль зварних швiв. Вiзуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням (ISO 17637:2003, IDT)

ДСТУ ISO 17701:2007 Взуття. Метод випробування верху i пiдкладки щодо проникнення фарби (ISO 17701:2003, IDT)

ДСТУ ISO 17702:2007 Взуття. Метод випробування щодо водотривкостi верху (ISO 17702:2003, IDT)

ДСТУ ISO 17706:2007 Взуття. Метод випробування верху щодо визначення розривального навантаження та видовження (ISO 17706:2003, IDT)

ДСТУ ISO/TS 17764-1:2005 Корми для тварин. Визначення вмiсту жирних кислот. Частина 1. Готування метилових ефiрiв (ISO/TS 17764-1:2002, IDT)

ДСТУ ISO/TS 17764-2:2005 Корми для тварин. Визначення вмiсту жирних кислот. Частина 2. Газохроматографiчний метод (ISO/TS 17764-2:2002, IDT)

ДСТУ ISO 17900:2005 Сiльськогосподарськi причепи. Причепи зрiвноваженi та напiвпричепи. Визначення корисного навантаження, вертикального статичного навантаження та навантаження на вiсь (ISO 17900:2002, IDT)

ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 Системи управлiння безпекою та гiгiєною працi. Вимоги (OHSAS 18001:1999, IDT)

ДСТУ-П OHSAS 18002:2006 Системи управлiння безпекою та гiгiєною працi. Основнi принципи виконання вимог OHSAS 18001 (OHSAS 18002:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18014-1:2006 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 1. Основнi положення (ISO/IEC 18014-1:2002, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18014-2:2006 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 2. Механiзми, що виробляють незалежнi токени (ISO/IEC 18014-2:2002, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18014-3:2006 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 3. Механiзми, що виробляють зв'язанi токени (ISO/IEC 18014-3:2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 18080-2002 Вовна натуральна. Метод визначення вологостi (ГОСТ 18080-95, IDT)

ДСТУ ISO 18330:2005 (IDF 188:2003) Молоко та молочнi продукти. Настанови щодо стандартизованого описування iмунного вбо рецепторного випробування для виявлення антимiкробних залишкiв (ISO 18330:2003, IDT; IDF 188:2003, IDT)

ДСТУ ISO 18454:2005 Взуття. Стандартнi атмосфернi умови для кондицiювання i випробування взуття та складникiв взуття (ISO 18454:2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 18461:2003 (ИСО 1762-74) Целюлоза. Метод визначання вмiсту золи (ГОСТ 18461-93 (ИСО 1762-74), IDT)

ДСТУ ГОСТ 18576:2004 Контроль неруйнiвний. Рейки залiзничнi. Методи ультразвуковi (ГОСТ 18576-96, IDT)

ДСТУ ISO 18593:2006 Мiкробiологiя харчових продуктiв i кормiв для тварин. Мiкробiологiчний аналiз iз використанням вiдбиткiв i змивiв з поверхонь (ISO 18593:2004, IDT)

ДСТУ ISO 18609:2004 Жири твариннi i рослиннi та олiї. Метод визначання вмiсту неомильних речовин з використанням екстрагування гексаном (ISO 18609:2000, IDT)

ДСТУ ISO 18738:2004 Лiфти (елеватори). Вимiрювання параметрiв якостi руху лiфта (ISO 18738:2003, IDT)

ДСТУ ISO 18901:2006 Зображувальнi матерiали. Плiвки чорно-бiлi з шаром желатину та срiбла обробленi. Вимоги щодо тривкостi (ISO 18901:2002, IDT)

ДСТУ ISO 18902:2006 Зображувальнi матерiали. Плiвки, пластинки та папiр фотографiчнi обробленi. Захиснi засоби i контейнери для зберiгання (ISO 18902:2001, IDT)

ДСТУ ISO 18903:2006 Зображувальнi матерiали. Плiвки i папiр. Визначення змiни розмiрiв (ISO 18903:2002, IDT)

ДСТУ ISO 18904:2006 Зображувальнi матерiали. Плiвки обробленi. Метод визначення гладкостi (ISO 18904:2000, IDT)

ДСТУ ISO 18905:2006 Зображувальнi матерiали. Плiвка дiазофотографiчна оброблена амiаком. Вимоги щодо тривкостi (ISO 18905:2002, IDT)

ДСТУ ISO 18906:2006 Зображувальнi матерiали. Плiвки фотографiчнi. Вимоги до безпечностi плiвки (ISO 18906:2000, IDT)

ДСТУ ISO 18907:2006 Зображувальнi матерiали. Плiвки та папiр фотографiчнi. Випробовування на крихкiсть за допомогою клина (ISO 18907:2000, IDT)

ДСТУ ISO 18908:2006 Зображувальнi матерiали. Плiвка фотографiчна. Визначення тривкостi щодо згинання (ISO 18908:2000, IDT)

ДСТУ ISO 18910:2006 Зображувальнi матерiали. Плiвки та папiр фотографiчнi. Визначення скручування (ISO 18910:2000, IDT)
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница