Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница8/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33

ДСТУ ISO 14648-1:2007 Мiкрографiя. Контролювання якостi записувальних ком-систем, якi утворюють зображення з використанням внутрiшньої системи iндикацiї. Частина 1. Характеристики програмного тест-об'єкта (ISO 14648-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO 14648-2:2007 Мiкрографiя. Контролювання якостi записувальних ком-систем, якi утворюють зображення з використанням внутрiшньої системи iндикацiї. Частина 2. Метод використання (ISO 14648-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 14660-1-2002 Технiчнi вимоги до геометрiї виробiв (GPS). Геометричнi елементи. Частина 1. Загальнi термiни та визначення понять (ISO 14660-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14660-2-2002 Технiчнi вимоги до геометрiї виробiв (GPS). Геометричнi елементи. Частина 2. Вибрана медiанна лiнiя цилiндра i конуса, вибрана медiанна поверхня, мiсцевий розмiр вибраного елемента (ISO 14660-2:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14675:2005 (IDF 186:2003) Молоко та молочнi продукти. Настанови щодо стандартизованого описування конкурентоспроможного iмуноферментного випробування. Визначення вмiсту афлатоксину М1 (ISO 14675:2003, IDT; IDF 186:2003, IDT)

ДСТУ ISO 14683:2007 Теплопровiднi включення в будiвельних конструкцiях. Лiнiйний коефiцiєнт теплопередавання. Спрощенi методики розраховування та стандартнi значення (ISO 14683:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14694:2005 Промисловi вентилятори. Вимоги до якостi балансування та рiвнiв вiбрацiї (ISO 14694:2003, IDT)

ДСТУ ISO 14695:2005 Вентилятори промисловi. Метод визначення вiбрацiї вентилятора (ISO 14695:2003, IDT)

ДСТУ ISO 14704:2006 Високоякiсна керамiка (керамiка i технiчна керамiка покращеного типу). Метод випробування мiцностi на згин монолiтної керамiки за кiмнатної температури (ISO 14704:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14705:2006 Високоякiсна керамiка (керамiка i технiчна керамiка покращеного типу). Метод випробування твердостi монолiтної керамiки за кiмнатної температури (ISO 14705:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14718:2006 Корми для тварин. Визначення вмiсту афлатоксину В1 методом високоефективної рiдинної хроматографiї (ISO 14718:1998, IDT)

ДСТУ ISO 14731:2004 Координацiя зварювальних робiт. Завдання та вiдповiдальнiсть (ISO 14731:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14732:2004 Персонал зварювального виробництва. Атестацiйне випробовування операторiв автоматичного зварювання плавленням та наладчикiв контактного зварювання металевих матерiалiв (ISO 14732:1998, IDT)

ДСТУ ISO 14743:2006 Пневмоприводи. З'єднувачi затискувальнi для термопластмасових трубок (ISO 14743:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14764-2002 Iнформацiйнi технологiї. Супроводження програмного забезпечення (ISO/IEC 14764:1999, IDT)

ДСТУ ISO 14797:2006 Корми для тварин. Визначення вмiсту фуразолiдону методом високоефективної рiдинної хроматографiї (ISO 14797-1999, IDT)

ДСТУ ISO/TS 14798:2004 Лiфти (елеватори), ескалатори i пасажирськi конвеєри. Методологiя аналiзування ризику. Технiчна iнструкцiя (ISO/TS 14798:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14808:2007 Фотографiя. Складники коробок для плiвок формату 135 (ISO 14808:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14869-1:2005 Якiсть грунту. Розчинення для визначення загального вмiсту елементу. Частина 1. Розчинення плавиковою та перхлоратною кислотами (ISO 14869-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO 14869-2:2005 Якiсть грунту. Розчинення для визначення загального вмiсту елементу. Частина 2. Розчинення лужним плавленням (ISO 14869-2:2002, IDT)

ДСТУ ISO 14870:2005 Якiсть грунту. Екстрагування слiдiв елементiв буферним розчином ДТПО (ISO 14870:2001, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14888-1-2002 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Цифровi пiдписи з доповненням. Частина 1. Загальнi положення (ISO/IEC 14888-1:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14888-2-2002 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Цифровi пiдписи з доповненням. Частина 2. Механiзми на основi iдентифiкаторiв (ISO/IEC 14888-2:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14888-3-2002 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Цифровi пiдписи з доповненням. Частина 3. Механiзми на основi сертифiкатiв (ISO/IEC 14888-3:1998, IDT)

ДСТУ ISO 14912:2005 Аналiз газiв. Перетворення величин складу газових сумiшей (ISO 14912:2003, IDT)

ДСТУ ISO 14982-2003 Машини для сiльського та лiсового господарства. Електромагнiтна сумiснiсть. Методи випробовування та критерiї приймання (ISO 14982:1998, IDT)

ДСТУ EN 14988-1:2007 Меблi. Високi стiльцi для дiтей побутовi. Частина 1. Вимоги безпеки (EN 14988-1:2006, IDT)

ДСТУ EN 14988-2:2007 Меблi. Високi стiльцi для дiтей побутовi. Частина 2. Методи випробування (EN 14988-2:2006, IDT)

ДСТУ ISO 15009:2005 Якiсть грунту. Газово-хроматографiчне визначення вмiсту летких ароматичних вуглеводнiв, нафталiну та летких галогенвуглеводнiв. Метод продування-вловлювання з термодесорбцiєю (ISO 15009:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15022-1:2004 Цiннi папери. Схема повiдомлень (Словник полiв даних). Частина 1. Правила та настанови щодо побудови полiв даних i повiдомлень (ISO 15022-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15022-2:2004 Цiннi папери. Схема повiдомлень (Словник полiв даних). Частина 2. Введення словника полiв даних та каталогу повiдомлень (ISO 15022-2:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 15027-1:2007 Гiдрокостюми. Частина 1. Страхувальнi гiдрокостюми. Технiчнi вимоги та вимоги безпеки (EN ISO 15027-1:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 15027-2:2007 Гiдрокостюми. Частина 2. Рятувальнi гiдрокостюми. Технiчнi вимоги та вимоги безпеки (EN ISO 15027-2:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 15027-3:2007 Гiдрокостюми. Частина 3. Методи випробування (EN ISO 15027-3:2002, IDT)

ДСТУ ISO/TS 15077:2005 Сiльськогосподарськi та лiсогосподарськi трактори i самохiднi машини. Органи керування. Зусилля приведення в дiю, перемiщення, розташування та способи приведення в дiю (ISO/TS 15077:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15119:2005 Паковання. Мiшки. Методи випробування на тертя заповнених мiшкiв (ISO 15119:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 15141-1-2001 Продукти харчовi. Визначання охратоксину А в зернi та продуктах iз зернових культур. Частина 1. Метод високоефективної рiдинної хроматографiї з очищанням силiкагелем (EN ISO 15141-1:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 15141-2-2001 Продукти харчовi. Визначання охратоксину А в зернi та продуктах iз зернових культур. Частина 2. Метод високоефективної рiдинної хроматографiї з очищанням бiкарбонатом (EN ISO 15141-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 15147:2006 Стрiчки конвеєрнi легкi. Допуски ширин i довжин рiзаних легких конвеєрних стрiчок (ISO 15147:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15161:2004 Настанови щодо застосовування ДСТУ ISO 9001:2001 у виробництвi харчових продуктiв та напоїв (ISO 15161:2001, IDT)

ДСТУ ISO 15171-1-2001 З'єднання для гiдро- i пневмоприводiв та для загального застосування. Гiдравлiчнi муфти для дiагностування. Частина 1. Муфти для з'єднування без тиску (ISO 15171-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15171-2-2001 З'єднання для гiдро- i пневмоприводiв та для загального застосування. Гiдравлiчнi муфти для дiагностування. Частина 2. Муфти з рiзьбовим кiнцем М 162 для з'єднування пiд тиском (ISO 15171-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO 15174:2005 (IDF 176:2002) Молоко та молочнi продукти. Визначення загальної молокозсiдальної активностi коагулянтiв мiкробного походження (ISO 15174:2002, IDT; IDF 176:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15175:2005 Якiсть грунту. Характеристика грунту вiдносно охорони грунтової води (ISO 15175:2004, IDT)

ДСТУ ISO 15176:2004 Якiсть грунту. Характеристика вийнятих грунтiв та iнших грунтових матерiалiв, призначених для вторинного використання (ISO 15176:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15178:2005 Якiсть грунту. Визначення загальної сiрки сухим спалюванням (ISO 15178:2000, IDT)

ДСТУ ISO 15214:2007 Мiкробiологiя харчових продуктiв i кормiв для тварин. Горизонтальний метод пiдрахування мезофiльних молочнокислих бактерiй за температури 30 °C (ISO 15214:1998, IDT)

ДСТУ ISO 15217:2004 Гiдроприводи об'ємнi, пневмоприводи та їхнi пристрої. З'єднувач електричний з квадратною приєднувальною поверхнею розмiром 16 мм i контактом заземлення. Основнi параметри i розмiри, технiчнi вимоги (ISO 15217:2000, IDT)

ДСТУ ISO 15218:2006 Пневмоприводи. Пневморозподiльники трипровiднi двопозицiйнi з електромагнiтним управлiнням. Стиковi площини (ISO 15218:2003, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15288:2005 Iнформацiйнi технологiї. Процеси життєвого циклу системи (ISO/IEC 15288:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15303:2007 Жири твариннi i рослиннi та олiї. Метод виявлення та визначення летких органiчних домiшок з використанням газової хроматографiї/мас-спектрометрiї (ISO 15303:2001, IDT)

ДСТУ ISO 15304:2007 Жири твариннi i рослиннi та олiї. Визначення вмiсту трансiзометрiв жирних кислот у рослинних жирах та олiях методом газової хроматографiї (ISO 15304:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15320:2007 Целюлоза, папiр та картон. Визначення пентахлорфенолу у воднiй витяжцi (ISO 15320:2003, IDT)

ДСТУ ISO 15330:2003 Крiпильнi вироби. Випробовування попереднiм навантажуванням на виявлення водневої крихкостi. Метод паралельних опорних поверхонь (ISO 15330:1999, IDT)

ДСТУ ISO/TR 15349-1:2005 Сталь нелегована. Визначення низького вмiсту вуглецю. Частина 1. Метод iнфрачервоної спектроскопiї пiсля спалювання в електричнiй печi опору (з видiленням пiку) (ISO/TR 15349-1:1998, IDT)

ДСТУ ISO 15349-2:2004 Сталь нелегована. Визначання низького вмiсту вуглецю. Частина 2. Метод iнфрачервоної спектроскопiї пiсля спалювання в iндукцiйнiй печi (з попереднiм нагрiванням) (ISO 15349-2:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15350:2004 Сталь та чавун. Визначання загального вуглецю та сiрки методом iнфрачервоної спектроскопiї пiсля спалювання в iндукцiйнiй печi (поточний метод) (ISO 15350:2000, IDT)

ДСТУ ISO 15351:2005 Сталь та чавун. Метод визначення азоту вимiрюванням теплопровiдностi пiсля розплавлення у потоцi iнертного газу (рутинний метод) (ISO 15351:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15359:2007 Папiр та картон. Визначення статичного та кiнетичного коефiцiєнтiв тертя методом горизонтальної площини (ISO 15359:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15407-1:2004 Пневмоприводи. Пневморозподiльники п'ятипровiднi типорозмiрiв 18 мм та 26 мм. Частина 1. Стиковi площини монтажних плит без електричного з'єднувача (ISO 15407-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 15407-2:2004 Пневмоприводи. Пневморозподiльники п'ятипровiднi типорозмiрiв 18 мм i 26 мм. Частина 2. Стиковi площини монтажних плит з електричним з'єднувачем (ISO 15407-2:2003, IDT)

ДСТУ ISO 15473:2005 Якiсть грунту. Настанови з лабораторного випробування бiодеградацiї органiчних хiмiчних речовин у грунтi в анаеробних умовах (ISO 15473:2002, IDT)

ДСТУ ISO 15480:2007 Гвинти самосвердлувальнi самонарiзувальнi з шестигранною головкою збуртом. Технiчнi умови (ISO 15480:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15481:2007 Гвинти самосвердлувальнi самонарiзувальнi з цилiндричною скругленою головкою та хрестоподiбним шлiцом. Технiчнi умови (ISO 15481:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15482:2007 Гвинти самосвердлувальнi самонарiзувальнi з потайною головкою та хрестоподiбним шлiцом. Технiчнi умови (ISO 15482:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15483:2007 Гвинти самосвердлувальнi самонарiзувальнi з напiвпотайною головкою та хрестоподiбним шлiцом. Технiчнi умови (ISO 15483:1999, IDT)

ДСТУ ГОСТ 15483.10:2005 Олово. Методи атомно-емiсiйного спектрального аналiзування (ГОСТ 15483.10-2004, IDT)

ДСТУ ISO 15490:2006 Високоякiсна керамiка (керамiка i технiчна керамiка покращеного типу). Метод випробування мiцностi на розривання монолiтної керамiки за кiмнатної температури (ISO 15490:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-1-2002 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання процесiв життєвого циклу програмних засобiв. Частина 1. Концепцiї та вступна настанова (ISO/IEC TR 15504-1:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-2-2002 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання процесiв життєвого циклу програмних засобiв. Частина 2. Еталонна модель процесiв та потужностi процесу (ISO/IEC TR 15504-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-3-2002 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання процесiв життєвого циклу програмних засобiв. Частина 3. Виконання оцiнювання (ISO/IEC TR 15504-3:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-4-2002 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання процесiв життєвого циклу програмних засобiв. Частина 4. Настанови з виконання оцiнювання (ISO/IEC TR 15504-4:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-5-2002 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання процесiв життєвого циклу програмних засобiв. Частина 5. Модель оцiнювання та настанови щодо показникiв (ISO/IEC TR 15504-5:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-6:2003 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання процесiв життєвого циклу програмних засобiв. Частина 6. Настанови з визначання компетентностi оцiнювачiв (ISO/IEC TR 15504-6:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-7:2003 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання процесiв життєвого циклу програмних засобiв. Частина 7. Настанови з удосконалювання процесу (ISO/IEC TR 15504-7:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-8:2003 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання процесiв життєвого циклу програмних засобiв. Частина 8. Настанови з визначання потужностi процесу постачальника (ISO/IEC TR 15504-8:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-9:2003 Iнформацiйнi технологiї. Оцiнювання процесiв життєвого циклу програмних засобiв. Частина 9. Словник термiнiв (ISO/IEC TR 15504-9:1998, IDT)

ДСТУ ISO 15522:2005 Якiсть води. Визначення iнгiбувального впливу складу води на рiст мiкроорганiзмiв активного мулу (ISO 15522:1999, IDT)

ДСТУ ГОСТ 15527:2005 Сплави мiдно-цинковi (латунi), оброблюванi тиском. Марки (ГОСТ 15527-2004, IDT)

ДСТУ ISO 15552:2006 Пневмоприводи. Цилiндри зi знiмними крiпленнями на номiнальний тиск 1000 кПа (10 бар) з дiаметрами вiд 32 мм до 320 мм. Основнi та приєднувальнi розмiри i розмiри елементiв крiплення (ISO 15552:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 15605:2005 Клеї. Вiдбирання проб (EN ISO 15605:2004, IDT)

ДСТУ ISO 15610:2005 Технiчнi умови i атестацiя технологiчних процесiв зварювання металевих матерiалiв. Атестацiя на основi випробуваних зварювальних матерiалiв (ISO 15610:2003, IDT)

ДСТУ ISO 15613:2005 Технiчнi умови й атестацiя технологiчних процесiв зварювання металевих матерiалiв. Атестацiя на основi довиробничих випробувань (ISO 15613:2004, IDT)

ДСТУ ISO 15621-2002 Засоби сечопоглинальнi. Настанови з оцiнювання (ISO 15621:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15685:2005 Якiсть грунту. Визначення потенцiалу нiтрифiкацiї та iнгiбiторної дiї на нiтрифiкацiю. Експрес-аналiз окиснюванням амонiю (ISO 15685:2004, IDT)

ДСТУ ISO/TS 15694:2005 Вiбрацiя та удар механiчнi. Вимiрювання та оцiнювання одиночних ударiв, переданих вiд ручних машин та машин з ручним керуванням до системи "кисть-рука" (ISO/TS 15694:2004, IDT)

ДСТУ ISO 15695:2005 Посуд зi склоподiбним та фарфоровим емалевим покривом. Метод визначення тривкостi щодо утворювання подряпин полiрованих емалевих покривiв (ISO 15695:2000, IDT)

ДСТУ ISO 15700:2005 Шкiра. Метод випробування на тривкiсть фарбовання. Стiйкiсть фарбовання до дiї води (ISO 15700:1998, IDT)

ДСТУ ISO 15701:2006 Шкiра. Випробування на стiйкiсть фарбовання. Стiйкiсть фарбовання до мiграцiї пластифiкованого полiвiнiлхлориду (ISO 15701:1998, IDT)

ДСТУ ISO 15702:2006 Шкiра. Випробування на стiйкiсть фарбовання. Стiйкiсть фарбовання до машинного прання (ISO 15702:1998, IDT)

ДСТУ ISO 15703:2006 Шкiра. Випробування на стiйкiсть фарбовання. Стiйкiсть фарбовання до м'якого прання (ISO 15703:1998, IDT)

ДСТУ ISO 15709:2004 Якiсть грунту. Грунтова вода та ненасичена зона. Визначення, позначення та теорiя (ISO 15709:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 15755:2005 Папiр i картон. Визначення небажаних домiшок (EN ISO 15755:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15788-1:2007 Жири твариннi i рослиннi та олiї. Визначення стигмастадiєнiв в олiях. Частина 1. Метод газової хроматографiї на капiлярних колонках (контрольний метод) (ISO 15788-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 15788-2:2007 Жири твариннi i рослиннi та олiї. Визначення стигмастадiєнiв в олiях. Частина 2. Метод з використанням високоефективної рiдинної хроматографiї (ВЕРХ) (ISO 15788-2:2003, IDT)
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница