Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница33/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

СОУ МПЕ 23.2.002:2006 Нафта. Визначення вуглеводнiв С1 - С5 методом газової хроматографiї

СОУ МПЕ 23.2.004:2006 Визначення бензолу, толуолу, етилбензолу, п/м-ксилолiв, о-ксилолу, С9 i бiльш висококиплячих ароматичних вуглеводнiв та загального їх вмiсту в бензинi методом газової хроматографiї

СОУ МПЕ 40.1.51.302:2005 Iзолятори опорнi стрижньовi полiмернi. Загальнi технiчнi умови

СОУ МПЕ 51.103:2007 Iзолятори лiнiйнi пiдвiснi тарiлчастi. Загальнi технiчнi умови

СОУ МПЕ 320.00149943.019:2004 Нафта. Метод визначення органiчно зв'язаного хлору

СОУ МПП 01.040.77-054:2004 Сталi та сплави. Макроструктура

СОУ МПП 01.040.77-055:2004 Сталi для оброблення металiв тиском. Класифiкацiя

СОУ МПП 01.080.10-017:2004 Апаратура радiоелектронна. Позначення умовнi графiчнi для змiни написiв на виробах

СОУ МПП 01.100.01-018:2004 Маса. Визначення i запис у документацiї

СОУ МПП 01.110-076:2004 Система технологiчної документацiї. Правила оформлення технологiчних документiв

СОУ МПП 01.110-089:2005 Система технологiчного пiдготовлення виробництва. Загальнi правила розроблення i застосування технологiчних процесiв

СОУ МПП 01.120-001:2004 Стандартизацiя Мiнiстерства промислової полiтики України. Основнi положення

СОУ МПП 01.120-002:2004 Стандартизацiя Мiнiстерства промислової полiтики України. Правила розроблення та впровадження нормативних документiв

СОУ МПП 01.120-090:2005 Правила погодження та затвердження технiчних умов

СОУ МПП 03.080.10-178:2007 Устатковання. Технiчне обслуговування i ремонт. Основнi положення

СОУ МПП 03.080.10-180:2007 Устатковання. Технiчне обслуговування i ремонт. Правила оформлення документiв

СОУ МПП 03.120-082:2005 Система оцiнки вiдповiдностi "Промисловий Регiстр". Основнi положення

СОУ МПП 03.220.30-103:2006 Методика розроблення норм природних втрат сипучих та дрiбнокускових вантажiв пiд час залiзничних перевезень

СОУ МПП 13.040-155:2007 Органiзованi викиди промислових стацiонарних джерел забруднення атмосферного повiтря. Методика виконання вимiрювань масової концентрацiї епiхлоргiдрину фотометричним методом

СОУ МПП 13.040-156:2007 Органiзованi викиди промислових стацiонарних джерел забруднення атмосферного повiтря. Методика виконання вимiрювань масової концентрацiї формальдегiду фотометричним методом

СОУ МПП 19.100-056:2004 Статистичний приймальний контроль якостi металопродукцiї за кореляцiйним зв'язком мiж параметрами

СОУ МПП 21.240-121:2006 Зубчатi приводи для комплектацiї вертикальних змiшуючих апаратiв. Типорозмiрний ряд

СОУ МПП 23.060-075:2004 Арматура трубопровiдна. Пружини гвинтовi цилiндричнi стиску та розтягу iз дроту та прокату круглого перерiзу. Загальнi технiчнi умови

СОУ МПП 23.060-123:2006 Арматура трубопровiдна. Крутнi моменти на маховиках (штурвалах), двоплечих та одноплечих рукоятках (ключах). Технiчнi вимоги

СОУ МПП 25.160-165:2007 З'єднання зварнi виробiв будiвельного, шляхового i комунального машинобудування. Загальнi технiчнi вимоги

СОУ МПП 29.020-129:2006 Вироби електротехнiчнi. Правила приймання

СОУ МПП 29.040-046:2004 Порядок узгодження застосування купованих електротехнiчних матерiалiв та виробiв

СОУ МПП 29.040-047:2004 Матерiали електроiзоляцiйнi. Типи, основнi параметри

СОУ МПП 29.040-048:2004 Трубки електроiзоляцiйнi. Типи, основнi параметри та розмiри. Застосовнiсть

СОУ МПП 29.040-198:2007 Матерiали електроiзоляцiйнi слюдовмiсткi. Методи визначення масової частки компонентiв та усадки

СОУ МПП 29.060.10-115:2006 Кабелi, проводи i шнури. Загальнi вимоги по надiйностi. Методи оцiнки вiдповiдностi вимогам по надiйностi

СОУ МПП 29.130.20-037:2004 Пристрої комплектнi низьковольтнi. Пульти керування. Класифiкацiя. Технiчнi вимоги та основнi розмiри

СОУ МПП 29.140-023:2004 Лампи електричнi. Температура колби. Методика визначення

СОУ МПП 29.140-024:2004 Перетворювачi випромiнювання вимiрювальнi для свiтлових вимiрювань. Характеристика вiдносної спектральної чутливостi. Вимоги та класифiкацiя

СОУ МПП 29.140-025:2004 Джерела високоiнтенсивного оптичного випромiнювання розряднi. Вимоги до зовнiшнього вигляду та методи їх контролю

СОУ МПП 29.140-136:2006 Лампи електричнi та стартери для люмiнесцентних ламп. Класифiкатор дефектiв

СОУ МПП 29.140-137:2006 Джерела високоiнтенсивного оптичного випромiнювання розряднi. Метод вимiрювання параметрiв iмпульсу запалювання

СОУ МПП 29.140-138:2006 Лампи електричнi. Системa умовних позначень

СОУ МПП 29.260.20-049:2004 Електрообладнання вибухозахищене та рудникове на напругу до 1200 В. Надiйнiсть. Методика розрахунку апаратiв комутацiйних i апаратiв захисту i керування

СОУ МПП 31.080.10-035:2004 Прилади напiвпровiдниковi силовi. Дiоди. Настанови щодо застосовування

СОУ МПП 31.080.10-036:2004 Прилади напiвпровiдниковi силовi. Дiоди. Методи вибору для застосовування в перетворювачах

СОУ МПП 31.080.20-033:2004 Прилади напiвпровiдниковi силовi. Тиристори. Методи випробовування

СОУ МПП 31.080.20-034:2004 Прилади напiвпровiдниковi силовi. Тиристори трiоднi. Настанови щодо застосовування

СОУ МПП 31.200-074:2004 Засоби обчислювальної технiки мiкропроцесорнi. Класифiкацiя та система умовних познак

СОУ МПП 31.200-114:2006 Мiкросхеми iнтегрованi та прилади напiвпровiдниковi. Загальнi вимоги захисту вiд статичної електрики

СОУ МПП 31.220-019:2004 Шкали. Вимоги до точностi виготовлення

СОУ МПП 31.240-117:2006 Механiчнi конструкцiї для електронного обладнання. Зовнiшнi оболонки. Частина 1. Настанови щодо конструювання

СОУ МПП 31.240-118:2006 Механiчнi конструкцiї для електронного обладнання. Зовнiшнi оболонки. Частина 2. Координацiйнi розмiри для ящикiв i шаф. Груповi технiчнi вимоги

СОУ МПП 31.240-119:2006 Механiчнi конструкцiї для електронного обладнання. Зовнiшнi оболонки. Частина 2-1. Розмiри шаф. Окремi технiчнi вимоги

СОУ МПП 31.240-120:2006 Механiчнi конструкцiї для електронного обладнання. Зовнiшнi оболонки. Частина 2-2. Розмiри ящикiв. Окремi технiчнi вимоги

СОУ МПП 43.040.50-113:2006 Автомобiлi. Диференцiали. Класифiкацiя та параметри

СОУ МПП 45.040-067:2004 Вагони магiстральних залiзниць. Втулки iз порошкових матерiалiв для шарнiрних з'єднань вагонiв залiзниць колiї 1520 мм. Загальнi технiчнi умови

СОУ МПП 45.040-068:2004 Вагони магiстральних залiзниць. Втулки сталевi для шарнiрних з'єднань вагонiв залiзниць колiї 1520 мм. Загальнi технiчнi умови

СОУ МПП 45.040-069:2004 Вагони вантажнi магiстральних залiзниць колiї 1520 мм. П'ятники, пiдп'ятники та пiдп'ятниковi мiсця. Технiчнi умови

СОУ МПП 45.040-112:2006 Букси для колiсних пар пасажирського i вантажного рухомого складу. Технiчнi умови

СОУ МПП 47.020-065:2005 Судна морськi. Запобiгання забрудненню моря нафтою. Норми добового накопичення нафтовмiсних вод машинних примiщень суден i методика розрахунку пропускної здатностi систем очищення

СОУ МПП 47.020-066:2004 Шпацiї морських сталевих суден. Розмiри

СОУ МПП 47.020-124:2006 Судна i морська технологiя. Трапи лоцьманськi. Загальнi вимоги та методи випробувань

СОУ МПП 53.020.20-110:2006 Крани мостовi та козловi електричнi. Реєстратори робочих параметрiв. Загальнi технiчнi вимоги

СОУ МПП 53.020-139:2007 Обладнання двоканатних пiдвiсних вантажних кiльцевих дорiг. Вагонетки. Конструкцiї сталевих споруд. Технiчнi умови

СОУ МПП 53.020-140:2007 Обладнання одноканатних кiльцевих з невiдчiплювальними крiслами або кабiнами i двоканатних маятникових пiдвiсних пасажирських дорiг. Конструкцiї сталевих споруд. Технiчнi умови

СОУ МПП 53.020-158:2006 Вантажопiдiймальнi крани, пiдiймальнi пристрої i вiдповiдне обладнання. Виготовлення. Загальнi технiчнi вимоги

СОУ МПП 55.140-196:2007 Канiстри полiмернi. Технiчнi умови

СОУ МПП 55.160-116:2006 Меблi, ящики з гофрованого картону для паковання. Технiчнi умови

СОУ МПП 59.080.30-057:2004 Матерiали текстильнi ворсовi. Методи визначення змiни розмiрiв пiсля замочування та хiмiчного чищення

СОУ МПП 59.080.30-058:2004 Матерiали текстильнi для взуття. Методи визначення деформацiйних властивостей

СОУ МПП 59.080.30-059:2004 Матерiали текстильнi. Методи обчислення норм показникiв якостi продукцiї

СОУ МПП 59.080.30-060:2004 Хутро штучне трикотажне. Метод нормування витрат сировини

СОУ МПП 59.080.30-061:2004 Порядок розроблення технiчних описiв на текстильнi матерiали та вироби

СОУ МПП 59.080-062:2004 Стрiчки тканi еластичнi. Загальнi технiчнi умови

СОУ МПП 59.080-064:2004 Стрiчки для погонiв. Технiчнi умови

СОУ МПП 59.080-070:2004 Тканини та штучнi вироби бавовнянi та змiшанi сировi. Загальнi технiчнi умови

СОУ МПП 59.080-071:2004 Тканини бавовнянi та змiшанi сировi для спецодягу. Технiчнi умови

СОУ МПП 59.080-072:2004 Тканини бавовнянi, змiшанi та iз пряжi хiмiчних волокон сировi. Визначення якостi

СОУ МПП 59.080-073:2004 Льон чесаний. Технiчнi умови

СОУ МПП 59.080-197:2007 Шнур-чулок електротехнiчний. Технiчнi умови

СОУ МПП 71.080.20-039:2004 Полiамiд-6. Технiчнi умови

СОУ МПП 71.080-040:2004 Полiамiд-12 та композицiї на його основi. Технiчнi умови

СОУ МПП 71.100.30-030:2004 Вода очищена для технологiчних цiлей. Технiчнi умови

СОУ МПП 71.100.30-031:2004 Капсулi-запальники. Деталi. Типи. Конструкцiя i розмiри. Технiчнi вимоги

СОУ МПП 71.100.30-032:2004 Порохи бездимнi та димнi. Метод визначення насипної щiльностi

СОУ МПП 71.100.30-131:2006 Речовини вибуховi промисловi. Класифiкацiя

СОУ МПП 71.100.30-132:2006 Метрологiчна експертиза виробiв спецхiмiї i боєприпасiв. Органiзацiя i порядок проведення

СОУ МПП 71.100-077:2004 Продукцiя хiмiчна (товари побутової хiмiї). Правила приймання

СОУ МПП 71.100-078:2004 Продукцiя хiмiчна (товари побутової хiмiї). Транспортування та зберiгання

СОУ МПП 71.100-162:2007 Засоби мийнi синтетичнi технiчного призначення. Метод визначення ефективностi видалення пивного каменю

СОУ МПП 71.100-163:2007 Засоби мийнi синтетичнi технiчного призначення. Метод визначення ефективностi видалення молочного каменю

СОУ МПП 71.100-166:2007 Засоби чистильнi побутовi. Метод визначення ефективностi видалення iржi

СОУ МПП 71.100-167:2007 Засоби вибiлювальнi побутовi. Метод визначення вибiлювальної здатностi

СОУ МПП 71.120-079:2007 Посудини та апарати. Методика розрахунку на мiцнiсть i герметичнiсть прямолiнiйних дiлянок фланцевих з'єднань

СОУ МПП 71.120-080:2005 Посудини та апарати. Механiчнi випробування зварних з'єднань

СОУ МПП 71.120-081:2005 Посудини та апарати. Газовi та рiдиннi методи контролювання герметичностi

СОУ МПП 71.120-181:2007 Посудини, апарати та трубопроводи. Компенсатори лiнзовi та стяжки. Методи розрахунку на мiцнiсть

СОУ МПП 73.060-148:2006 Сировина залiзорудна. Метод рентгенофлуоресцентного аналiзу

СОУ МПП 73.080-026:2004 Вапняки флюсовi. Визначення гранулометричного складу методом ситового аналiзу

СОУ МПП 73.080-027:2004 Вапно для агломерацiйного виробництва. Технiчнi умови

СОУ МПП 73.080-028:2004 Вапняки флюсовi для доменного виробництва. Технiчнi умови

СОУ МПП 73.080-029:2004 Вапно для сталеплавильного та феросплавного виробництв. Загальнi технiчнi умови

СОУ МПП 73.080-141:2006 Глинопорошки для бурових розчинiв. Технiчнi умови

СОУ МПП 73.080-142:2006 Глинопорошки для бурових розчинiв. Загальнi вимоги до методiв випробувань

СОУ МПП 73.080-143:2006 Глинопорошки для бурових розчинiв. Метод визначення виходу глинистого розчину

СОУ МПП 73.080-144:2006 Глинопорошки для бурових розчинiв. Метод визначення масової частки вологи

СОУ МПП 73.080-145:2006 Глинопорошки для бурових розчинiв. Метод визначення властивостей суспензiї

СОУ МПП 73.100-020:2004 Система показникiв якостi продукцiї. Верстати для бурiння вибухових свердловин на вiдкритих гiрничих роботах. Номенклатура показникiв

СОУ МПП 73.100-021:2004 Машини гiрничi. Апаратура гiдравлiчна унiфiкована. Гнiзда для кiнцевих деталей трубопроводiв

СОУ МПП 73.100-022:2004 Колеса рухомого складу шахтного рейкового транспорту. Профiль кочення обода. Основнi розмiри

СОУ МПП 73.100-122:2006 Клiтi, скiпи, штовхачi i перекидачi вагонеток, шкiви прохiдницькi. Номенклатура показникiв якостi

СОУ МПП 73.120-127:2006 Дробарки молотковi. Загальнi технiчнi умови

СОУ МПП 73.120-128:2006 Класифiкатори спiральнi. Загальнi технiчнi вимоги

СОУ МПП 77.080-150:2006 Сталь легована. Методика виконання вимiрювань масових часток марганцю, хрому та нiкелю фотоелектричним спектральним методом

СОУ МПП 77.080-202:2007 Чавун. Метод рентгенофлуоресцентного аналiзу

СОУ МПП 77.100-108:2006 Феронiкель. Загальнi технiчнi умови

СОУ МПП 77.100-149:2006 Феросплави. Метод рентгенофлуоресцентного аналiзу

СОУ МПП 77.100-160:2007 Феронiкельхром. Загальнi технiчнi умови

СОУ МПП 77.140-093:2005 Прокат сталевий сортовий гарячекатаний. Сортамент

СОУ МПП 77.180-109:2007 Валки стальнi кованi листових, обтискних та сортових станiв для гарячої прокатки чорних металiв. Технiчнi умови

СОУ МПП 77.180-164:2007 Устаткування металургiйне. Загальнi технiчнi вимоги

СОУ МПП 79.080-050:2004 Заготовки гнутоклеєнi. Склеювання за довжиною та товщиною. Технiчнi вимоги

СОУ МПП 79.080-153:2007 Щити паркетнi художнi. Технiчнi умови

СОУ МПП 79.080-154:2007 Паркет штучний (планковий) клеєний. Технiчнi умови

СОУ МПП 79.120-152:2007 Пакети транспортнi з паркету штучного (планкового), дошок i щитiв паркетних. Формування, маркування , транспортування та зберiгання

СОУ МПП 81.020-133:2006 Технологiя виробництва фарфорових та фаянсових виробiв. Випал декоративних виробiв

СОУ МПП 81.020-134:2006 Технологiя виробництва фарфорових та фаянсових виробiв. Форми гiпсовi

СОУ МПП 81.020-135:2006 Технологiя виробництва фарфорових та фаянсових виробiв. Форми синтетичнi

СОУ МПП 81.020-169:2007 Вироби фарфоровi, фаянсовi, керамiчнi та склянi. Метод петрографiчного контролю якостi фарфорових, фаянсових та керамiчних виробiв

СОУ МПП 81.020-170:2007 Вироби фарфоровi, фаянсовi, керамiчнi та склянi. Метод петрографiчного контролю якостi скла

СОУ МПП 81.080-157:2007 Вогнетриви. Метод рентгеноспектрального аналiзу

СОУ МПП 83.020-105:2005 Гумовi та пластмасовi вироби. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження та прийняття технологiчних регламентiв на виробництво продукцiї на пiдприємствах гумотехнiчного та азбестотехнiчного виробництва

СОУ МПП 83.040-192:2007 Вуглець технiчний. Норми i методи порiвняльних випробувань з контрольним технiчним вуглецем у гумi

СОУ МПП 83.060-130:2006 Сумiшi гумовi на основi кремнiйорганiчних каучукiв для електротехнiчної промисловостi. Технiчнi умови

СОУ МПП 83.060-146:2006 Гумовi та пластмасовi вироби. Гума. Метод визначення вмiсту вiльної сiрки

СОУ МПП 83.060-195:2007 Килимки гумовi та каучукополiмернi для легкових автомобiлiв. Технiчнi умови

СОУ МПП 83.140-043:2004 Гумовi та пластмасовi вироби. Дорiжки та килимки гумовi побутовi. Технiчнi умови

СОУ МПП 83.140-044:2004 Гумовi та пластмасовi вироби. Плити гумовi. Технiчнi умови

СОУ МПП 83.140-045:2004 Гумовi та пластмасовi вироби. Шини колiс гумовi виробiв культурно-побутового та господарського призначення. Технiчнi умови

СОУ МПП 83.140-194:2007 Взуття полiмерне та полiмернотекстильне. Правила приймання

СОУ МПП 83.160-094:2005 Матерiали для вiдновлювання пневматичних шин кар'єрних автомобiлiв, тракторiв, будiвельних, дорожнiх, пiдiймально-транспортних, рудникових та сiльськогосподарських машин

СОУ МПП 83.160-095:2005 Шини пневматичнi великогабаритнi i надвеликогабаритнi для позадорожнiх кар'єрних автомобiлiв вiдновлюванi накладанням нового протектора. Технiчнi умови

СОУ МПП 83.160-096:2005 Шини пневматичнi для тракторiв та сiльськогосподарських машин вiдновлюванi накладанням нового протектора. Технiчнi умови

СОУ МПП 83.160-125:2006 Унiфiкованi шрифти для написiв на формувальних поверхнях пресформ для вулканiзацiї виробiв шинної промисловостi. Виконувальнi розмiри

СОУ МПП 83.160-126:2006 Гума. Методи визначення опору контактному локальному руйнуванню

СОУ МПП 83.180-147:2006 Гумовi та пластмасовi вироби. Клеї гумовi. Методи випробувань. Визначення масової частки сухого залишку

СОУ МПП 83.180-193:2007 Клеї гумовi. Методи випробувань. Визначення в'язкостi

СОУ МПП 97.140-051:2004 Меблi. Лiжка вбудованi. Методи випробувань

СОУ МПП 97.140-052:2004 Меблi. Крiсла-гойдалки. Методи випробувань

СОУ МПП 97.140-053:2004 Меблi з пластмас. Методи випробувань

СОУ МПП 97.180-038:2004 Пристрої зарядно-випрямнi побутовi. Методи випробовування пожежної небезпеки

СОУ МПП/НАН 71.120-104/004:2007 Посудини та апарати зварнi з корозiйностiйких сплавiв на основi нiкелю. Загальнi технiчнi вимоги

СОУ НКАУ 0005:2005 Система стандартизацiї Нацiонального космiчного агентства України. Правила розроблення та внесення змiн до нормативних документiв

СОУ НКАУ 0006:2007 Галузева система управлiння якiстю. Порядок надання документацiї лiтер "О", "О1", "А"

СОУ НКАУ 0007:2007 Галузева система управлiння якiстю. Порядок проведення експериментального вiдпрацювання

СОУ НКАУ 0008:2007 Галузева система управлiння якiстю. Порядок проведення робiт з облiку, дослiдження i аналiзу причин дефектiв та вiдмов продукцiї у виробництвi

СОУ НКАУ 0009:2007 Галузева система управлiння якiстю. Порядок проведення доопрацювання дослiдних зразкiв продукцiї

СОУ НКАУ 0016:2005 Галузева система управлiння якiстю. Основнi положення

СОУ НКАУ 0018:2007 Галузева система управлiння якiстю. Управлiння документацiєю. Основнi положення

СОУ НКАУ 0019:2007 Галузева система управлiння якiстю. Правила побудови та вимоги до оформлення формулярiв, паспортiв i етикеток на продукцiю

СОУ НКАУ 0020:2005 Галузева система управлiння якiстю. Порядок пред'явлення та задоволення рекламацiй продукцiї

СОУ НКАУ 0021:2005 Галузева система управлiння якiстю. Закупiвля. Органiзацiя та порядок проведення

СОУ НКАУ 0048:2006 Апаратура та прилади космiчної технiки. Монтаж електричний iмпортованих корпусних iнтегрованих мiкросхем та мiкроблокiв на друкованi плати. Загальнi технiчнi вимоги

СОУ НКАУ 0049:2006 Апаратура та прилади космiчної технiки. Мiкрозбiрки товстоплiвковi. Загальнi вимоги до технологiчних процесiв виготовлення

СОУ НКАУ 0051:2006 Апаратура та прилади космiчної технiки. Плати друкованi. Загальнi вимоги до технологiчних процесiв виготовлення1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница