Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
НазваниеПерелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2
страница2/33
Дата публикации22.02.2013
Размер2.54 Mb.
ТипДокументы
skachate.ru > Физика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

ДСТУ ISO 11214:2004 Крохмаль модифiкований. Визначання вмiсту карбоксильної групи в окисненому крохмалi (ISO 11214:1996, IDT)

ДСТУ ISO/TR 11220-2001 Взуття виробничого призначення. Визначення опору ковзання (ISO/TR 11220:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11256:2006 Окатки залiзоруднi. Визначення спiкання сировини для переробки пiд час прямого вiдновлення в газовiдновлюваних процесах (ISO 11256:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11257:2006 Руди залiзнi. Визначення ступеня руйнування та металiзацiї сировини для переробки пiд час прямого вiдновлення в газовiдновлювальних процесах (ISO 11257:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11258:2006 Руди залiзнi. Визначення ступеня вiдновленостi та металiзацiї сировини для переробки пiд час прямого вiдновлення в газовiдновлювальних процесах (ISO 11258:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11259:2004 Якiсть грунту. Спрощений опис грунту (ISO 11259:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11260-2001 Якiсть грунту. Визначання ємностi катiонного обмiну та насиченостi основами з використовуванням розчину хлориду барiю (ISO 11260:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11261-2001 Якiсть грунту. Визначання загального вмiсту азоту. Модифiкований метод К'єльдаля (ISO 11261:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11262:2005 Якiсть грунту. Визначання цiанiдiв (ISO 11262:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11263-2001 Якiсть грунту. Спектрометричний метод. Визначання вмiсту рухомих сполук фосфору в розчинi гiдрокарбонату натрiю (ISO 11263:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11265-2001 Якiсть грунту. Визначання питомої електропровiдностi (ISO 11265:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11266-2001 Якiсть грунту. Настанови щодо лабораторного випробування бiодеградацiї органiчних хiмiчних речовин у грунтi в аеробних умовах (ISO 11266:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11267-2003 Якiсть грунту. Пригнiчення розмноження ногохвiсток Folsomia candida забрудниками грунту (ISO 11267:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11268-1-2003 Якiсть грунту. Вплив забрудникiв на земляних черв'якiв (Eisenia fetida). Частина 1. Визначання гострої токсичностi з використанням штучного субстрату грунту (ISO 11268-1:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11268-2:2003 Якiсть грунту. Вплив забруднювальних речовин на земляних черв'якiв (Eisenia fetida). Частина 2. Визначення результатiв впливу на розмноження (ISO 11268-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11268-3:2005 Якiсть грунту. Вплив забрудникiв на земляних черв'якiв. Частина 3. Настанови щодо визначення впливу в польових умовах (ISO 11268-3:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11269-1:2004 Якiсть грунту. Визначання дiї забрудникiв на флору грунту. Частина 1. Метод визначання гальмiвної дiї на рiст коренiв (ISO 11269-1:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11269-2-2002 Якiсть грунту. Визначання дiї забруднювачiв на флору грунту. Частина 2. Вплив хiмiчних речовин на проростання та рiст вищих рослин (ISO 11269-2:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11271:2004 Якiсть грунту. Визначення окисно-вiдновного потенцiалу. Польовий метод (ISO 11271:2002, IDT)

ДСТУ ISO 11272-2001 Якiсть грунту. Визначання щiльностi складення на суху масу (ISO 11272:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11274-2001 Якiсть грунту. Визначання водоутримувальної характеристики. Лабораторнi методи (ISO 11274:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11275:2005 Якiсть грунту. Визначення ненасиченої гiдравлiчної провiдностi та водоутримувальної характеристики. Метод висушування вiтром (ISO 11275:2004, IDT)

ДСТУ ISO 11276-2001 Якiсть грунту. Визначання тиску порової води. Метод з використовуванням тензiометра (ISO 11276:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11277:2005 Якiсть грунту. Визначення гранулометричного складу мiнерального матерiалу грунту. Метод просiювання та седиментацiї (ISO 11277:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11289:2005 Продукти харчовi термообробленi у герметичнiй тарi. Визначення рН (ISO 11289:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мiкробiологiя харчових продуктiв та кормiв для тварин. Горизонтальний метод виявляння та пiдраховування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявляння (ISO 11290-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11290-2:2003 Мiкробiологiя харчових продуктiв та кормiв для тварин. Горизонтальний метод виявляння та пiдраховування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод пiдраховування (ISO 11290-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11292:2007 Кава розчинна. Визначення вмiсту вiльних i загальних вуглеводiв методом високоефективної анiонно-обмiнної хроматографiї (ISO 11292:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11294:2005 Кава обжарена мелена. Загальний метод визначення вмiсту вологи при втратi маси за температури 103 °C (ISO 11294:1994, IDT)

ДСТУ ГОСТ 11298:2004 Риби лососевi i сиговi холодного копчення. Технiчнi умови (ГОСТ 11298-2002, IDT)

ДСТУ ISO 11316:2007 Фотографiя. Проекцiювання дiапозитивiв. Методи вимiрювання для оцiнювання характеристик якостi зображення (ISO 11316:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11323:2007 Руда залiзна i залiзо прямого вiдновлювання. Словник термiнiв (ISO 11323:2002, IDT)

ДСТУ ISO 11334-4:2007 Засоби для ходiння, керованi однiєю рукою. Вимоги та методи випробування. Частина 4. Палицi з трьома або бiльше нiжками (ISO 11334-4:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11348-1:2005 Якiсть води. Визначення пригнiчувальної дiї проб води на свiтловипромiнювання бактерiй Vibrio fischeri (випробування iз застосуванням люмiнесцентних бактерiй). Частина 1. Метод з використанням щойно пiдготовлених бактерiй (ISO 11348-1:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11348-2:2005 Якiсть води. Визначення пригнiчувальної дiї проб води на свiтловипромiнювання бактерiй Vibrio fischeri (випробування iз застосуванням люмiнесцентних бактерiй). Частина 2. Метод з використанням бактерiй, висушених рiдинним десикантом (ISO 11348-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11348-3:2005 Якiсть води. Визначення пригнiчувальної дiї проб води на свiтловипромiнювання бактерiй Vibrio fischeri (випробування iз застосуванням люмiнесцентних бактерiй). Частина 3. Метод з використанням лiофiлiзованих бактерiй (ISO 11348-3:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11378-2:2005 Покриви текстильнi на пiдлогу. Лабораторне випробування на забрудненiсть. Частина 2. Випробування барабаном (ISO 11378-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11379:2006 Покриви текстильнi для пiдлоги. Лабораторний метод чищення з використанням розпилювальних екстрактiв (ISO 11379:1997, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11411-2002 Iнформацiйнi технологiї. Зображення переходу стану програмного засобу для спiлкування людей (ISO/IEC 11411:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11419:2004 Iригацiйне устатковання. Клапани впускання-випускання повiтря поплавкового типу (ISO 11419:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11421:2006 Оптика та оптичнi прилади. Точнiсть вимiрювання передатної оптичної функцiї (ISO 11421:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11426:2006 Сплави золотi ювелiрнi. Визначення золота методом купелювання (пробiрний аналiз) (ISO 11426:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11442-1:2004 Документацiя на технiчну продукцiю. Автоматизоване оброблення технiчної iнформацiї. Частина 1. Вимоги конфiденцiйностi (ISO 11442-1:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11442-2:2004 Документацiя на технiчну продукцiю. Автоматизоване оброблення технiчної iнформацiї. Частина 2. Документацiя оригiналiв (ISO 11442-2:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11442-3:2004 Документацiя на технiчну продукцiю. Автоматизоване оброблення технiчної iнформацiї. Частина 3. Стадiї процесу проектування продукту (ISO 11442-3:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11442-4:2004 Документацiя на технiчну продукцiю. Автоматизоване оброблення технiчної iнформацiї. Частина 4. Системи керування та пошуку документiв (ISO 11442-4:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11442-5:2005 Документацiя на технiчну продукцiю. Автоматизоване оброблення технiчної iнформацiї. Частина 5. Документацiя на етапi концептуального проектування стадiї розроблення (ISO 11442-5:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11448:2005 Дробарки та подрiбнювачi приводнi. Визначення понять, вимоги безпеки та методи випробування (ISO 11448:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11450:2007 Устаткування для збирання та зберiгання врожаю. Рулоннi преспiдбирачi. Термiнологiя й основнi технiчнi характеристики (ISO 11450:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11453:2004 Статистичний аналiз даних. Критерiї та довiрчi iнтервали для частки у генеральнiй сукупностi (ISO 11453:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11461:2004 Якiсть грунту. Визначення вмiсту води в грунтi як частки за об'ємом iз застосуванням керновирiзувальних трубок. Гравiметричний метод (ISO 11461:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11462-1:2006 Статистичний контроль. Настанови щодо здiйснення статистичного контролю за процесом. Частина 1. Елементи статистичного контролю за процесом (ISO 11462-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11464-2001 Якiсть грунту. Попереднє обробляння зразкiв для фiзико-хiмiчного аналiзу (ISO 11464:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11465-2001 Якiсть грунту. Визначання сухої речовини та вологостi за масою. Гравiметричний метод (ISO 11465:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11466-2001 Якiсть грунту. Вилучання перехiдних елементiв, що розчиняються в царськiй водцi (ISO 11466:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11475:2005 Папiр i картон. Визначення бiлостi за CIE, D65/10 (зовнiшнє денне освiтлення) (ISO 11475:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11476:2005 Папiр i картон. Визначення бiлостi за CIE, С/2° (умови зовнiшнього освiтлення) (ISO 11476:2000, IDT)

ДСТУ ISO 11480:2003 Целюлоза, папiр та картон. Визначання загального та органiчно зв'язаного хлору (ISO 11480:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11489:2005 Сплави платиновi ювелiрнi. Гравiметричний метод визначення платини з вiдновленням хлоридом ртутi (I) (ISO 11489:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11490:2005 Сплави паладiєвi ювелiрнi. Гравiметричний метод визначення паладiю з диметилглiоксимом (ISO 11490:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11508:2005 Якiсть грунту. Визначення щiльностi частинок (ISO 11508:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11534:2006 Руди залiзнi. Визначення олова полуменевим атомно-абсорбцiйним спектрометричним методом (ISO 11534:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11545:2004 Iригацiйне устатковання. Машини дощувальнi кругової та фронтальної дiї, обладнанi дощувальними апаратами та насадками. Визначання рiвномiрностi зрошування (ISO 11545:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11554:2005 Оптика та оптичнi прилади. Лазери i лазерна апаратура. Методи випробування потужностi, енергiї та часових характеристик лазерного пучка (ISO 11554:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11556-2003 Папiр та картон. Визначання скручуваностi з використанням одиночного вертикально пiдвiшеного випробного зразка (ISO 11556:1998, IDT)

ДСТУ ГОСТ 11586:2006 Вироби вогнетривкi для сифонного розливу сталi. Технiчнi умови (ГОСТ 11586-2005, IDT

ДСТУ ISO 11607:2003 Вироби медичнi простерилiзованi. Пакування (ISO 11607:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11640:2005 Шкiра. Випробування стiйкостi фарбовання. Стiйкiсть фарбовання до багаторазового зворотно-поступального тертя (ISO 11640:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11641:2005 Шкiра. Випробування стiйкостi фарбовання. Стiйкiсть фарбовання проти дiї поту (ISO 11641:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11642-2001 /ГОСТ ИСО 11642-2002 Шкiра. Метод випробовування водостiйкостi забарвлення (ISO 11642:1993, IDT; ГОСТ ИСО 11642-2002, IDT)

ДСТУ ISO 11643-2001 Шкiра. Випробування на стiйкiсть фарбування. Стiйкiсть фарбування невеликих зразкiв до розчинiв, використовуваних для хiмiчного чищення (ISO 11643:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11646:2005 Шкiра. Вимiрювання площi (ISO 11646:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11678:2004 Iригацiйне устатковання. Труби алюмiнiєвi iригацiйнi (ISO 11678:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11681-1:2005 Лiсогосподарськi машини. Пилки ланцюговi портативнi. Вимоги безпеки та контролювання. Частина 1. Пилки ланцюговi для розчищання лiсу (ISO 11681-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO 11681-2:2005 Лiсогосподарськi машини. Пилки ланцюговi портативнi. Вимоги безпеки та контролювання. Частина 2. Пилки ланцюговi для розчищання дерев (ISO 11681-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11690-1:2005 Акустика. Практичнi рекомендацiї щодо проектування малошумних робочих мiсць, обладнаних механiзмами. Частина 1. Стратегiя керування шумом (ISO 11690-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11690-2:2005 Акустика. Практичнi рекомендацiї щодо проектування малошумних робочих мiсць, обладнаних механiзмами. Частина 2. Заходи щодо керування шумом (ISO 11690-2:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11721-1:2007 Матерiали текстильнi. Метод визначення опiрностi текстильних полотен iз вмiстом целюлози до дiї мiкроорганiзмiв. Частина 1. Випробування закопуванням у грунт (ISO 11721-1:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11721-2:2007 Матерiали текстильнi. Метод визначення тривкостi текстильних полотен iз вмiстом целюлози до дiї мiкроорганiзмiв. Частина 2. Оцiнювання тривкостi до гниття, яке сповiльнюється пiсля оброблення (ISO 11721-2:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11722:2004 Паливо мiнеральне тверде. Вугiлля кам'яне. Визначання вологи у пробi для загального аналiзу методом висушування в азотi (ISO 11722:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11727-2001 Пневмоприводи. Позначення приєднувальних отворiв i механiзмiв керування пневмоапаратiв та iнших пневмопристроїв (ISO 11727:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11731:2005 Якiсть води. Виявляння та пiдрахування Legionella (ISO 11731:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11732:2003 Якiсть води. Методи визначання амонiйного азоту аналiзуванням потоку i спектрометричним виявлянням (ISO 11732:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11733:2003 Якiсть води. Оцiнювання видалення та бiорозкладання органiчних сполук у водному середовищi. Випробовування на вiдтворення активного мулу (ISO 11733:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11734-2001 Якiсть води. Оцiнювання здатностi органiчних сполук переробленого мулу до повного анаеробного бiорозкладу. Метод вимiрювання об'єму бiогазу, що видiляється (ISO 11734:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11738:2005 Iрiгацiйне устатковання. Обладнання для керування (ISO 11738:2000, IDT)

ДСТУ ГОСТ 11739.3:2004 Сплави алюмiнiєвi ливарнi та здеформованi. Методи визначення берилiю (ГОСТ 11739.3-99, IDT)

ДСТУ ГОСТ 11739.20:2004 Сплави алюмiнiєвi ливарнi та здеформованi. Методи визначання титану (ГОСТ 11739.20-99, IDT)

ДСТУ ISO/TR 11761:2004 Тара металева легка. Банки з вiдкритою горловиною круглi. Типи та розмiри (ISO/TR 11761:1992, IDT)

ДСТУ ISO/TR 11762:2004 Тара металева легка. Банки з вiдкритою горловиною круглi для рiдких газомiстких продуктiв. Типи та розмiри (ISO/TR 11762:1992, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11770-2:2002 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Керування ключами. Частина 2. Механiзми з використанням симетричних методiв ISO/IEC 11770-2:1996, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11770-3:2002 Iнформацiйнi технологiї. Методи захисту. Керування ключами. Частина 3. Механiзми iз застосуванням асиметричних методiв (ISO/IEC 11770-3:1999, IDT)

ДСТУ ISO/TR 11776:2004 Тара металева легка. Банки з вiдкритою горловиною некруглi. Номiнальнi мiсткостi (ISO/TR 11776:1992, IDT)

ДСТУ ISO 11795:2004 /ГОСТ ИСО 11795-2004 Шини для рушiйних (ведучих) колiс сiльськогосподарських тракторiв. Метод вимiрювання обводу кочення шини (ISO 11795:1997; ГОСТ ИСО 11795-2004, IDT)

ДСТУ ISO 11806:2006 Сiльськогосподарськi та лiсогосподарськi машини. Кущорiзи та мотокоси переноснi ручнi з двигуном внутрiшнього згоряння. Вимоги безпеки (ISO 11806:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11814:2005 (IDF 162:2002) Молоко сухе. Оцiнювання iнтенсивностi термооброблення методом високоефективної рiдинної хроматографiї (ISO 11814:2002, IDT; IDF 162:2002, IDT)

ДСТУ ISO 11816-2:2005 (IDF 155-2:2003) Молоко та молочнi продукти. Визначення активностi лужної фосфатази. Частина 2. Флюорометричний метод для сиру (ISO 11816-2:2003, IDT; IDF 155-2:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11843-1:2005 Статистичний контроль. Здатнiсть до виявлення. Частина 1. Термiни та визначення (ISO 11843-1:1997, IDT)

ДСТУ ISO 11843-2:2004 Статистичний контроль. Здатнiсть до виявлення. Частина 2. Методологiя у випадку лiнiйного калiбрування (ISO 11843-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO 11843-3:2006 Статистичний контроль. Здатнiсть до виявлення. Частина 3. Методологiя визначення критичного значення змiнної вiдгуку, якщо вiдсутнi данi калiбрування (ISO 11843-3:2003, IDT)

ДСТУ ISO 11843-4:2006 Статистичний контроль. Здатнiсть до виявлення. Частина 4. Методологiя порiвняння найменшого виявленого значення iз заданим значенням (ISO 11843-4:2003, IDT)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconФізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій міста Кривого Рогу станом на 01. 01. 2011 року

Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЗакон україни
У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДоповнення від «31» липня 2012 року до Меморандуму про взаєморозуміння...
Тичними обсягами експорту зерна погодилися подовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДокумент скачан с сайта отдела безопасности зао ск «вусо» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року n 586-vi ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПрава працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби...
Предметом даної заяви є повідомлення про невиконання працівником даі мвс україни вимог Доручення Президента України від 01. 09. 2011...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 3957-2000
Дсту 3957 –2000 Порядок обследования производства во время проведения сертификации продукции
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconДсту 2587-94
Стандарт поширюється на розмітку доріг, що споруджуються та експлуатуються, незалежно від їх відомчої приналежності І установлює...
Перелік національних стандартів України (дсту) (станом на 01. 01. 2008 року). Частина 2 iconЛитература как учебный предмет в общеобразовательной школе
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
skachate.ru
Главная страница